Depoziti

 

\(o = {G_o \cdot p \cdot d \over 365 \cdot 100}\)

 

kjer pomeni:

 

  • o ............ obrestna mera
  • Go .......... začetna glavnica
  • p ............ letna obrestna mera
  • d ............ dejansko število dni v obrestovanem obdobju

 

Hranilnica obračuna obresti z upoštevanjem 365 dni v letu in dejanskega števila dni. Izračun je zgolj informativne narave in za hranilnico ni zavezujoč! Minimalni čas vezave je 31 dni.

 

Obrestna mera, uporabljena v tem informativnem izračunu, je veljavna na dan priprave informativnega izračuna. Prosimo vas, da se ob sklenitvi pogodbe pozanimate o višini takrat veljavne obrestne mere.

Informativni izračun za depozit
Znesek v EUR
Datum vezave
Doba vezave v dnevih:
dni
(d)
Začetek vezave:
Konec vezave:
Znesek depozita:
EUR
Začetna glavnica:
EUR
(Go)
Mesečna obrestna mera:
0.1125 %
Letna obrestna mera:
nad 1 mesec:
0.01 %
(p)
nad 2 meseca:
0.01 %
(p)
nad 3 mesece:
0.05 %
(p)
nad 6 mesecev:
0.12 %
(p)
nad 9 mesecev:
0.15 %
(p)
nad 12 mesecev:
0.40 %
(p)
nad 24 mesecev:
0.60 %
(p)
nad 36 mesecev:
0.80 %
(p)
nad 60 mesecev:
1.00 %
(p)
Obresti:
EUR

Depoziti - akcija

 

\(o = {G_o \cdot p \cdot d \over 365 \cdot 100}\)

 

kjer pomeni:

 

  • o ............ obrestna mera
  • Go .......... začetna glavnica
  • p ............ letna obrestna mera
  • d ............ dejansko število dni v obrestovanem obdobju

 

Hranilnica obračuna obresti z upoštevanjem 365 dni v letu in dejanskega števila dni. Izračun je zgolj informativne narave in za hranilnico ni zavezujoč! Minimalni čas vezave je 31 dni.

 

Obrestna mera, uporabljena v tem informativnem izračunu, je veljavna na dan priprave informativnega izračuna. Prosimo vas, da se ob sklenitvi pogodbe pozanimate o višini takrat veljavne obrestne mere.

Informativni izračun za depozit - akcija
Znesek
Datum vezave
Znesek:
EUR
(d)
Datum vezave:
Konec vezave:
Znesek depozita:
EUR
Začetna glavnica:
EUR
(Go)
Letna obrestna mera:
1.00 %
(p)
Obresti:
EUR

Stanovanjski kredit

 

Izračun je informativen in za hranilnico ni zavezujoč.

 

Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke. Pri izračunu obrestne mere se uporablja 6 mesečni Euribor, ki je določen na prvi delovni dan v mesecu, v katerem je pripravljen ta informativni izračun, in velja ves mesec.

 

V kolikor se stranko bremeni pod zakonsko določeno minimalno plačo, se doda še pribitek v višini 1 odstotne točke.

 

Za komitenta se šteje oseba, ki s hranilnico posluje vsaj 6 mesecev.

 

Za potrebe izračuna se uporablja vrednost Euriborja zaokrožena na dve decimalni mesti. Izračun upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM). Anuiteta je izračunana po metodi skupne obrestne mere. Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražene kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov obdelave kreditnega zahtevka in zavarovanja kredita.

 

Pri izračunu zavarovanja kredita so upoštevane povprečne vrednosti stroškov ocene rizika in so zgolj informativnega značaja, zato lahko pride do pozitivne ali negativne razlike v končni višini stroškov, ki se določijo glede na ugotovljeno individualno boniteto stranke. EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a.

 

Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so hranilnici znani (stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, stroški vodenja in stroški drugih pogodb, sklenjenih s hranilnico). V skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški.

 

Ker je obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi spremenljiva, izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi. Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita.

Informativni izračun za stanovanjski kredit
Število mesecev (max 360)
Znesek kredita:
EUR
(D)
Znesek anuitete:
EUR
(A)
Število anuitet:
Stroški odobritve:
490 EUR
Nadomestilo za izvedbo zavarovanja:
66.5 EUR
Stroški cenitve (pomeni, da gre za HI):
250€ ali 350€ EUR
6 mesečni EURIBOR:
%
1.85
1.95
2.15
2.55
2.39
Uporabljeni pribitek:
%
Uporabljena realna letna obrestna mera:
%
Skupna efektivna obrestna mera (EOM):
%
Izplačilo:
EUR
(D)
Skupni znesek za plačilo:
EUR