Sprememba sklica skupščine delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj

 

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, ob soglasju nadzornega sveta hranilnice ter v skladu z 80. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, objavlja naslednjo spremembo sklica 39. skupščine hranilnice LON d.d., ki bo dne 14.12.2020 ob 15. uri:

 

  • Skupščina hranilnice, ki je bila na spletni strani AJPES in spletni strani hranilnice objavljena dne 13. 11. 2020, se v skladu z novim Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 izvede kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb (v nadaljnjem besedilu: virtualna skupščina) preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/Lon/skupscina.html

 

Utemeljitev:

Dne 28. 11. 2020  je začel veljati nov Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020; v nadaljevanju: ZIUOPDVE), ki v času epidemije omogoča sklic elektronske ali virtualne skupščine neposredno na podlagi ZIUOPDVE. Skladno z 80. členom zakona se lahko tudi skupščina, ki je bila sklicana pred uveljavitvijo ZIUOPDVE, izvede kot elektronska skupščina ali kot izključno virtualna skupščina na podlagi ZIUOPDVE, če družba najpozneje sedmi dan pred zasedanjem skupščine obvesti delničarje o spremembi sklica skupščine in javno objavi pravila postopka za njihovo izvedbo. Kot izhaja iz obrazložitve zakona je razlog za ureditev elektronske in virtualne skupščine v navedenem zakonu v tem, da se izvajanje skupščin omogoči tudi v času epidemije, ko veljajo ukrepi socialnega distanciranja.

 

V skladu z navedenim zakonom ter z namenom, da se pri izvedbi skupščine v največji možni meri zagotovi upoštevanje socialne distance in prepreči vsakršno možnost prenosa okužbe med delničarji, je zato uprava hranilnice ob soglasju nadzornega sveta sprejela odločitev, da se skupščina hranilnice, ki je sklicana za 14.12.2020 izvede kot virtualna skupščina torej brez fizične prisotnosti delničarjev z uporabo elektronskih sredstev ter v zvezi s tem tudi sprejela posebna pravila za udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini.

Sprememba sklica skupščine ter Pravila postopka o izvedbi elektronske skupščine so objavljena na spletni strani AJPES in na spletni strani hranilnice.

 

Celoten sklic skupščine z upoštevano spremembo sklica skupščine vključuje naslednje priloge:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Sprememba sklica skupščine s Pravili za udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Dnevni red 39. skupščine s predlogi in obrazložitvami sklepov

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Zahteva za sklic skupščine s predlogom dnevnega reda in obrazložitvijo predlaganih sklepov

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Predlog novega statuta

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Prijavnica za delničarje - virtualna skupščina

Soglasja kandidatov za imenovanje za člana nadzornega sveta ter predstavitev in življenjepis kandidatov  so zaradi varstva osebnih podatkov dostopna le na sedežu hranilnice. 

 

Posebno opozorilo: Skladno s točko 2.1. Pravil za udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini, pozivamo delničarje, ki so se že prijavili na skupščino pred objavo spremembe sklica skupščine, da dopolnijo prijavo na skupščino z navedbo elektronskega naslova in telefonske številke, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščencu poslati kratko sporočilo (sms), kar je pogoj za sodelovanje delničarja na virtualni skupščini. Podatke je potrebno sporočiti najkasneje do roka za oddajo prijave na skupščino, to je do 10. 12. 2020.