fbpx Informacije za delničarje in vlagatelje | LON

Obvestilo o Preklicu delničarjev za 27.6.2022

Hranilnica LON obvešča delničarje, da preklicuje 42. skupščino delničarjev, sklicano za 27.6.2022 ob 10. uri.

 

Objava preklica skupščine za 27.6.2022

Obvestilo o spremembi v članstvu v nadzornem svetu

Hranilnica LON obvešča javnost, da je članica NS ga. Saša Jazbec z dnem 31.05.2022 odstopila s funkcije članice nadzornega sveta Hranilnice LON.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 9.12.2020 prejela obvestilo družbe UniLink Consulting Limited, d.o.o., 32 The Grove, London N3 1QJ, Anglija, Združeno Kraljestvo o spremembi pomembnih deležev.
 
To obvestilo skupaj s pripetim obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljen tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (UniLink Consulting Limited)

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 7.12.2020 prejela obvestilo družbe Rose Capital S.a.r.l., 2 rue Heinrich Heine, 1720 Luxembourg o spremembi pomembnih deležev, obvestilo družbe K&P FINANCE GROUP PTY LTD, Moycourt Pty Ltd, unit 1G, 519 Kessels Road, Macgregor Qld 4109, ACN 625532596, Avstralija o spremembi pomembnih deležev ter obvestilo družbe KyYLIN PRIME GROUP AG, Rigistrasse 2, 6300 Zug, Švica o spremembi pomembnih deležev.  
 
To obvestilo skupaj s pripetimi obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, bodo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (K&P FINANCE GROUP PTY LTD)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembih deležev (ROSE CAPITAL S.A.R.L.)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (KYLIN PRIME GROUP AG)

 

 

Obvestilo o spremembi v članstvu v nadzornem svetu hranilnice

Hranilnica LON obvešča javnost o naslednjih spremembah v članstvu nadzornega sveta hranilnice:

  • Dne 12. 11. 2020 je član nadzornega sveta Miha Šlamberger podal izjavo, da z dnem 1.12.2020 odstopa s funkcije člana nadzornega sveta Hranilnice LON.
  • Dne 13. 11. 2020 je član nadzornega sveta Anton Rop podal izjavo, da z dnem 15. 11. odstopa s funkcije člana nadzornega sveta Hranilnice LON.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 20.7.2020 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev delničarja dr. Otmar Zorna in GIC Gradnje d.o.o.
 
To obvestilo skupaj s pripetima obrazcema za obveščanje o spremembi pomembnih deležev:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - dr. Otmar Zorn

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - GIC Gradnje d.o.o.

bosta od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

 

 

Informacija o 38. skupščini LONa

V sredo, 8. julija 2020 je v Kranju na sedežu LONa potekalo zasedanje 38. skupščine delničarjev LONa, na kateri so bili delničarji seznanjeni z revidiranim Letnim poročilom LONa za poslovno leto 2019, poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta, višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019, poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta in bilančno izgubo za leto 2019. 

 

Skupščina se je seznanila, da bilančna izguba za leto 2019 znaša 1.504.958,59 EUR in je posledica računovodskega evidentiranja oslabitve naložbe v opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje poslovne leto.

 

Skupščina je z veliko večino podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

 

Na skupščini so bili z veliko večino sprejeti vsi predlagani sklepi.

 

LONov predsednik uprave dr. Imre Balogh in predsednik nadzornega sveta Igo Gruden sta v okviru predstavitve letnega poročila izrazila zadovoljstvo nad uspešno izvedeno dokapitalizacijo. Oba sta zelo optimistična glede prihodnjega poslovanja in perspektive LONa. Uspešna dokapitalizacija je, glede na trenutne razmere v gospodarstvu in ekonomiji, velik pokazatelj zaupanja obstoječih delničarjev ter novih vlagateljev v prihodnost LONa.

 

Skupščina bo, skupaj z uspešno dokapitalizacijo, pripomogla k ponovni rasti LONa ter s tem tudi k uresničevanjem vseh bančnih potreb obstoječih kot tudi novih komitentov.

 

 

Vpis delnic Hranilnice LON – Zaključek prvega kroga vpisa in objava razpona emisijske cene za drugi krog vpisa

»Hranilnica LON d.d. objavlja informacije v zvezi s postopkom dokapitalizacije in vpisom delnic Hranilnice LON z oznako LONR.

 

Od vključno 04.06.2020 do vključno 17.06.2020 je potekal prvi krog vpisa delnic, ki je bil namenjen obstoječim delničarjem družbe skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic LONR. Obstoječi delničarji družbe so lahko v navedenem roku opravili vpis delnic s podajo vpisne izjave opravili vplačila za vpisane delnice. Obstoječim delničarjem družbe, katerih vpis in vplačilo hranilnica šteje kot veljavno bo skladno s Predstavitvenim dokumentom za prodajo delnic družbe Hranilnica LON d.d., Kranj z oznako LONR (v nadaljevanju: »Ponudbeni dokument«) posredovano Obvestilo o dodelitvi delnic.

 

Skladno s Ponudbenim dokumentom so se do vključno 17.06.2020, do 12. ure zbirale nezavezujoče ponudbe za vpis delnic LONR v drugem krogu vpisa, ki bodo poleg ostalih dejavnikov upoštevane pri določitvi razpone emisijske cene delnice LONR v drugem krogu vpisa, ki bo trajal od vključno 18.06.2020 do vključno 24.06.2020, do 16. ure.

 

Skladno s Ponudbenim Dokumentom Hranilnica LON objavlja razpon emisijske cene v drugem krogu vpisa, kot je bil določen s strani uprave Hranilnice LON, k čemer je podal soglasje tudi nadzorni svet družbe.

 

Povabljeni investitorji bodo v drugem krogu vpisa lahko vpisali delnice Hranilnice LON z oznako LONR po emisijski ceni v razponu od vključno 75,00 EUR do vključno 85,00 EUR na delnico LONR.«

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 4.6.2020 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev delničarja KYLIN PRIME GROUP AG in družbe Capstone Global Solutions Limited.
 
To obvestilo skupaj s pripetima obrazcema za obveščanje o spremembi pomembnih deležev:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Capstone Global Solutions Limited

bosta od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Ponudba delnic Hranilnice LON

Hranilnica LON d.d., Kranj zainteresirano javnost obvešča, da z dnem 4.6.2020 začenja s postopkom dokapitalizacije, katere namen je zagotoviti ustrezne kapitalske temelje za uresničevanje strategije družbe. Predmet ponudbe je največ 39.999 novih delnic LONa, in sicer v skupni emisijski vrednosti največ do 2.999.999,99 EUR.

 

Ponudba delnic bo izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami ZTFI-1 z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev javnosti v skladu z 72. členom ZTFI-1, ki določa, da se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 3.000.000 EUR.

 

Dokapitalizacija bo potekala v dveh krogih:

  • V prvem krogu vpisa, ki bo potekal od vključno 04.06.2020 do vključno 17.06.2020, bodo lahko sodelovali obstoječi delničarji, skladno z njihovo pravico do vpisa novih delnic, o čemer bodo vsi obstoječi delničarji tudi pisno obveščeni 
  • V drugem krogu vpisa, ki bo potekal od vključno 18.06.2020 do vključno 24.06.2020  bodo lahko sodelovali tako obstoječi delničarji, ki bi želeli vpisati število delnic, ki presega njihovo prednostno upravičenje do vpisa, kot tudi zunanji investitorji, ki še niso delničarji Hranilnice LON in bodo povabljeni k vpisu novih delnic LONR.

 

Emisijski znesek delnice, kar predstavlja tudi ceno, po kateri se delnice prodajajo bo v prvem in drugem krogu vpisa določena različno. V prvem krogu vpisa, v katerem bodo nove delnice LONR ponujene obstoječim delničarjem, skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic Izdajatelja, je emisijski znesek ene nove delnice LONR določen fiksno v višini 75,00 EUR. V drugem krogu vpisa bo emisijska cena ene nove delnice LONR določena v razponu, ki ga bo določila uprava Hranilnice LON s soglasjem nadzornega sveta, pri čemer spodnja meja razpona emisijske cene ne bo nižja od emisijske cene v prvem krogu vpisa. Od vključno 04.06.2020 do vključno 17.06.2020 bo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana tudi zbirala nezavezujoče ponudbe obstoječih delničarjev hranilnice in povabljenih zunanjih vlagateljev za vpis novih delnic LONR v drugem krogu vpisa. Razpon emisijske cena ene nove delnice LONR za drugi krog vpisa bo določen in objavljen en delovni dan pred pričetkom vpisovanja novih delnic LONR v drugem krogu vpisa, to je dne 17.06.2020.

 

 

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 37. skupščine delničarjev

Hranilnica LON d. d., Kranj vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 37. skupščine, ki je bila izvedena 24. 1. 2020 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 37. skupščine

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarjev: 

prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Kylin Prime Group AG prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev.

 

Kylin Prime Group AG je tako trenutno skupaj imetnik 63.000 delnic LONR, kar predstavlja 54,38 % vseh delnic LONa.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Srečka Kende ter delničarja Damirja Šešet prejela obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (Srečko KendaDamir Šešet).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe SAGRADA d.o.o., ZLATA DOBA d.o.o. ter družbe KYLIN PRIME GROUP AG, prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev v Hranilnici LON d.d., Kranj. Kylin Prime Group AG je tako trenutno skupaj imetnik 31.890 delnic LONR, kar predstavlja 27,53% vseh delnic LONa.

 

To obvestilo skupaj z obrazci:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Zlata Doba d.o.o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Sagrada d.o.o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG 1

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG 2

za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo Damirja Šešeta o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. skupščine delničarjev

Hranilnica LON d. d., Kranj vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 36. skupščine, ki je bila izvedena 28. 8. 2019 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. skupščine delničarjev

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe Rose Capital S.a.r.l. o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo Damirja Šešeta o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo v zvezi s 36. skupščino – zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda

LON vlagatelje obvešča, da je dne 02.08.2019 prejela zahtevo delničarja  dr. Otmar Zorna za uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine LONa, ki bo dne 28.8.2019. 

 

Celotna zahteva delničarja skupaj s prilogami je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled v tajništvu na sedežu LONa na naslovu Žanova ulica 3, 4000 Kranj in sicer vsak delovni dan od 14:00 – 15:00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

 

Odstop člana nadzornega sveta Janka Medje

Hranilnica LON vlagatelje obvešča, da je prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta Janka Medje, da z dnem 27.8.2019 odstopa z mesta člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d..  

 

Odstop člana nadzornega sveta dr. Roberta Lična

Hranilnica LON vlagatelje obvešča, da je dr. Robert Ličen s 1.8.2019 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 35. skupščine delničarjev

Hranilnica LON, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 35. skupščine, ki je bila izvedena 17.6.2019 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 35. skupščine delničarjev

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe DIAMANT IN, finančni inženiring d.o.o. ter obvestilo družbe FIN-NEP Inženiring d.o.o., o spremembi pomembnih deležev (DIAMANT IN, finančni inženiring d.o.o. in FIN-NEP Inženiring d.o.o.).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestila sedmih delničarjev o spremembi pomembnih deležev (Adriatic Invest d.o.o., Alea Iacta d.o.o., PRE d.o.o., R.P. RAZVOJ PROJEKTOV d.o.o., REIT Investicije d.o.o., Sagrada d.o.o. in Zlata Doba).

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Srečka Kende ter delničarja Damirja Šešet prejela obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (Srečko Kenda, Damir Šešet).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica ter s strani družbe R.P. Razvoj projektov d.o.o., Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 14. 06. 2018 s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Kranj, 14.06.2018

 

 

Obvestilo o podaljšanju ponudbe novih delnic Hranilnice LON d.d., Kranj

Hranilnica LON d.d., Kranj (»LON«) obvešča vlagatelje, povabljene k vpisu novih delnic LONa, da je ponudba novih delnic, ki se je začela 27.3.2018 ter poteka na podlagi izjem od obveznosti objave prospekta skladno z določbami ZTFI, podaljšana do vključno 25.5.2018.

 

Kranj, 3. 5.2018

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 29. 03. 2018 s strani družbe ASTRAEA INVESTICIJE ENA, d.o.o., Ulica borcev 1B, 2000 Maribor, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

Kranj, 30.3.2018  

 

 

Obvestilo o zamenjavi delnic z oznako LONP v LONR

Obveščamo vas, da je bila 8.1.2018 v KDD izvedena zamenjava delnic z oznako LONP (ISIN SI0021200454, CFI koda EPVNQR) za delnice z oznako LONR (ISIN koda SI0021110323, CFI koda ESVUFR) po menjalnem razmerju 1 delnica z oznako LONP za 1 delnico z oznako LONR. Po izvedeni zamenjavi je v centralnem registru tako vpisanih skupaj 75.757 delnic z oznako LONR. Zamenjava delnic je bila izvedena na podlagi sprejetega sklepa skupščine z dne 14.12.2017, da se vse prednostne delnice hranilnice spremenijo v redne delnice.

 

O zamenjavi delnic KDD avtomatsko obvesti vse borzno posredniške družbe, ki vodijo trgovalne račune imenikov delnic, kar pomeni, da v zvezi z navedeno izmenjavo delnic, dosedanji imetniki prednostnih delnic nimajo nobenih obveznosti«.  

 

 

Stališče uprave Hranilnice LON do ponudbe Borzno posredniške družbe Ilirika d.d. 

Prodajno pismo Borzno posredniške hiše Ilirika d.d., Ljubljana, z dne 23.11.2016, vsebuje zavajajočo informacijo o vrednosti delnice Hranilnice LON.

 

Uprava hranilnice se v celoti distancira od posredovane ponudbe za nakup delnic hranilnice ter poudarja, da niti ponudba niti akcija, ki jo izvaja Borzno posredniška hiša Ilirika d.d., ni bila nikoli in nikakor usklajena z upravo hranilnice.

 

Upravi Hranilnice LON ni znan način vrednotenja delnice hranilnice.

 

Ponudbo Borzno posredniške hiše Ilirika d.d. za nakup delnic hranilnice uprava ocenjuje za zavajajočo in neprimerno oglaševanje oziroma kot poskus nedovoljene tržne manipulacije, ki ustvarja zavajajočo predstavo o ceni delnice hranilnice.

 

Zaradi nedovoljenega ravnanja Borzno posredniške družbe Ilirika d.d. bo hranilnica zoper družbo ustrezno ukrepala.

 

 

Sprememba statuta 

Obveščamo vas, da je bil na 30. seji Skupščine Hranilnice LON, ki je bila dne 8.6.2016, sprejet sklep o spremembi statuta, ki je odpravil omejitve v zvezi s prosto prenosljivostjo delnic z oznako LONP in LONR.

 

Odpravljena je bila tudi predkupna pravica obstoječih delničarjev, kar pomeni, da s svojimi delnicami prosto razpolagate.

 

 

Ukinitev registrskih računov

Zaradi uvajanja mednarodnih standardov se bodo postopoma ukinili registrski računi.

 

Na podlagi novega 48. člena ZNVP-1, ki govori o  ukinitvi registrskih računov pravnih oseb do 30.9.2016 in ukinitvi registrskih računov za fizične osebe do 1.1.2017, vas pozivamo, da svoje vrednostne papirje prenesete z registrskih računov na trgovalne račune pri članih KDD (GBD, Alta, Perspektiva, Abanka, ...).

 

Rok za prenos vrednostnih papirjev za pravne osebe je do 30.9.2016.

 

Rok za prenos vrednostnih papirjev za fizične osebe je 1.1.2017

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 6. 10. 2017 s strani družbe ONISAC d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana in družbe SIRI INVESTICIJE d.o.o., Pohorska ulica 23, 2000 Maribor, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.
 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - ONISAC d. o. o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - SIRI INVESTICIJE d. o. o.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d. d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 9.10.2017 s strani družbe FINSES d. o. o., Dolinska cesta 11 b, 6000 Koper in GOLDINAR d. o. o., Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper,  prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - FINSES d. o. o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - GOLDINAR d. o. o.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d. d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 11.10.2017 s strani družbe FINSES d. o. o., Dolinska cesta 11 b, 6000 Koper, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, ki se nahaja v prilogi.

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - FINSES d. o. o.