fbpx Informacije za delničarje in vlagatelje | LON

Obvestilo o sklepih 45. skupščine LONa

 

Objavljeno: 13. 3. 2024

 

V torek, 12. marca 2024 je v Kranju na sedežu LONa na zahtevo delničarja dr. Otmar Zorna potekalo zasedanje 45. skupščine delničarjev LONa, na katerem je skupščina za novo članico nadzornega sveta LONa imenovala gospo prof. dr. Mejro Festić.
Skladno z Zakonom o bančništvu sklep o imenovanju prof. dr. Mejre Festić učinkuje pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Banke Slovenije.

 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

Informacije o stečajnem postopku, ki se vodi zoper delničarja Kylin Prime Group AG

Objavljeno: 8. 3. 2024

 

Hranilnica LON d.d., Kranj seznanja delničarje in drugo zainteresirano javnost, da je stečajna pisarna v Švici javno objavila poziv upnikom k prijavi terjatev, ki jih imajo do stečajnega dolžnika, družbe Kylin Prime Group AG.

Informacije glede roka za prijavo terjatev ter druge pomembne informacije so dostopne na naslednji povezavi:

 

LINK (klikni na povezavo)

 

Sklic skupščine na zahtevo delničarja

Uprava hranilnice LON d.d., Kranj na podlagi zahteve delničarja dr. Otmar Zorna v skladu s 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v povezavi s 33. členom Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 45. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo dne 12.03.2024 ob 10.00 uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.

 

Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge (v priponkah):

 

LON sklic 45. skupščine

 

Gradivo za delničarje*

 

Prijavnica za skupščino

 

* Ocena primernosti kandidatke za članico nadzornega sveta prof.dr. Mejre Festić je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled le na sedežu hranilnice.

 

Dodatna pojasnila k Obvestilu o spremembi pomembnih deležev - Kylin Prime Group AG

 

Objavljeno: 26. 1. 2024

 

Hranilnica LON d.d., Kranj v zvezi z Obvestilom o spremembi pomembnih deležev delničarja Kylin Prime Group AG z dne 17.8.2023 (obvestilo spodaj) pojasnjuje, da na podlagi prejetega in objavljenega obvestila delničarja, v Centralnem registru vrednostnih papirjev KDD ni prišlo do izvedbe navedenega posla, torej do prenosa delnic na novega lastnika. Delničar Kylin Prime Group, ki je od 16.5.2023 v postopku stečaja, tako še vedno ostaja lastnik 55.939 delnic LONa, to je 24,96% deleža v kapitalu LONa. Skladno s stečajnim pravom, kot velja v Švici, stečajni dolžnik od začetka stečaja dalje z delnicami ni več mogel pravno – formalno razpolagati, delnice pa se lahko prodajo v stečajnem postopku.

 

V skladu  z navedenim hranilnica obvešča delničarje in drugo zainteresirano javnost, da se lahko za vse nadaljnje informacije v zvezi s prodajo delnic v stečajnem postopku, obrnejo neposredno na stečajno pisarno, kamor lahko posredujejo tudi svoje ponudbe za nakup delnic, katerih imetnik je družba Kylin Prime Group – v stečaju. Na voljo je torej vseh 55.939 delnic oz. 24,96% delež v kapitalu LONa.

 

Morebitne poizvedbe za nadaljnje informacije ali izraz interesa za nakup delnic v stečajnem postopku lahko posredujete stečajni pisarni na njen e-naslov Info.KA@zg.ch ali poštni naslov:

Handelsregister- und Konkursamt Zug

Konkursamt

Aabachstrasse 5

Postfach, CH-6301 Zug

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo tudi v hranilnici na info@lon.si.

 

Uprava Hranilnice LON

 

Hranilnica LON uspešno zaključila dokapitalizacijo

 

Objavljeno: 5. 12. 2023

 

Hranilnica LON objavlja informacije v zvezi z zaključkom postopka dokapitalizacije, ki je potekala od 7.11.2023 do vključno 30.11.2023.

 

LON je uspešno zaključil postopek dokapitalizacije. V dveh vpisnih krogih so delničarji in drugi zunanji vlagatelji vpisali skupaj 56.294 novih delnic v skupnem emisijskem znesku 4.222.050,00 EUR.

 

Uspešna dokapitalizacija je odličen rezultat in velik pokazatelj zaupanja obstoječih delničarjev ter novih vlagateljev v perspektivno prihodnost LONa.

Še posebej nas veseli, da smo z dokapitalizacijo uspeli tudi povečati razpršeno lastništvo s povečanim slovenskim lastništvom ter s svežim kapitalom zagotoviti nadaljnji razvoj in kapitalsko trdnost LONa.

 

Uprava Hranilnice LON

 

Vpis delnic Hranilnice LON.d., Kranj - zaključek prvega kroga vpisa

 

Hranilnica LON objavlja informacije v zvezi s postopkom dokapitalizacije in vpisom delnic Hranilnice LON z oznako LONR.

 

Od vključno 07.11.2023 do vključno 20.11.2023 je potekal prvi krog vpisa delnic, ki je bil namenjen obstoječim delničarjem družbe skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic LONR. Obstoječi delničarji družbe so lahko v navedenem roku opravili vpis delnic, tako da so članu KDD, ki vodi njihov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, sporočili svojo odločitev glede uveljavljanja prednostnega upravičenja ter s podajo vpisne izjave Iliriki d.d. in opravili vplačila za vpisane delnice.

 

V prvem vpisnem krogu je bilo vpisanih in do roka vplačanih 23.160 novih delnic v skupni emisijski vrednosti 1.737.000,00 EUR.

 

Obstoječim delničarjem družbe, katerih vpis in vplačilo se šteje kot veljavno, bo skladno s Predstavitvenim dokumentom za prodajo delnic družbe Hranilnica LON d.d., Kranj z oznako LONR posredovano Obvestilo o dodelitvi delnic.

  

Investitorji bodo v drugem krogu vpisa, ki bo trajal od vključno 21.11.2023 do vključno 30.11.2023 do 16. ure, lahko vpisali delnice Hranilnice LON z oznako LONR po emisijski ceni najmanj 75,00 EUR (in neomejeno navzgor), pri čemer je  največje število delnic, ki je na voljo za vpis v drugem vpisnem krogu 43.506 novih delnic.

 

 

Uprava Hranilnice LON

 

Ponudba delnic Hranilnice LON d.d., Kranj

Hranilnica LON d.d., Kranj (»LON«) bo v torek 7. 11. 2023 začela s postopkom izdaje novih delnic s katero želi zagotoviti nadaljnjo širitev poslovanja in s tem omogočiti dobičkonosno rast poslovanja ter hkrati kapitalsko trdnost.

 

Predmet ponudbe bo največ 66.666 novih navadnih imenskih delnic LONR, in sicer v skupni emisijski vrednosti največ 4.999.999,00 EUR.  

 

Opis postopka izdaje novih delnic, cena oziroma emisijska vrednost novih delnic, prednostno upravičenje, ki se uveljavlja v prvem krogu in druge pomembne informacije so navedene v priloženem Procesnem pismu, ki povzema glavne mejnike v postopku nameravane izdaje novih delnic.

 

Vse podrobnosti ponudbe pa so navedene v Predstavitvenem dokumentu, ki ga lahko vsaka zainteresirana oseba za nakup novih delnic, dobi pri Izdajatelju preko naslednjega e-naslova (izkazinteresa@lon.si) ali pri ILIRIKI (izdaje@ilirika.si). Na navedenih naslovih smo vam na voljo tudi za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z izdajo novih delnic.

 

Delničarji hranilnice, kot prednostni upravičenci za nakup delnic v prvem vpisnem krogu dokapitalizacije, boste en dan pred prvim dnevom ponudbe, torej dne 6.11.2023, o izvedbi korporacijskega dejanja (t.i. Izbirna izdaja/izročitev prednostne pravice na račune prednostnih upravičencev), obveščeni tudi s strani sistemskega člana KDD, kjer imate odprt svoj trgovalni račun (borzno posredniške družba ali banka, ki opravljajo posle z vrednostnimi papirji).

 

Vpisno potrdilo prvi krog                           

 

Vpisno potrdilo drugi krog

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 17.8.2023 prejela obvestilo družbe Kylin Prime Group AG, Alpenstrasse 13, 6300 Zug, Švica o spremembi pomembnih deležev.
 
To obvestilo skupaj s pripetim obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljen tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 
 

Hranilnica LON pojasnjuje, da na podlagi prejetega in objavljenega obvestila delničarja, v Centralnem registru vrednostnih papirjev KDD ni prišlo do nobenih sprememb pomembnih deležev in je v tem delu lastniška struktura nespremenjena.

 

Hranilnica LON, razen iz prejetega objavljenega obvestila delničarja, tudi ne razpolaga z drugimi podatki v zvezi z vsebino objavljenega obvestila delničarja, niti s podatkom, kdo je pridobitelj delnic LONa po pogodbi s Kylin Prime Group AG, saj s strani pridobitelja delnic, do dneva objave tega obvestila, še ni prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev.

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev – Kylin Prime Group AG

Po podatkih iz Sodnega registra v Švici, je družba Kylin Prime Group AG od 16.5.2023 v postopku stečaja.

Podatki iz sodnega registra so dostopni na naslednji povezavi:  

Kylin Prime Group AG in Liquidation (chregister.ch)

 

Obvestilo o nastopu funkcije člana nadzornega sveta Jureta Mikuža

Hranilnica LON obvešča javnost, da je za kandidata za člana nadzornega sveta LONa g. Jureta Mikuža (ki je bil na 44. seji skupščine LONa dne 29.5.2023 imenovan za člana nadzornega sveta pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta), Banka Slovenije dne 18.7.2023 izdala  dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta LONa. Mandat člana nadzornega sveta traja 5 let to je do 18.7.2028.

Obvestilo o sklepih 44. skupščine LONa

V ponedeljek, 29. maja 2023 je v Kranju na sedežu LONa potekalo zasedanje 44. skupščine delničarjev LONa, na kateri je skupščina:
-  pod točko 1 sprejela sklep o imenovanju Mateja Erjavca za predsednika skupščine;

- pod točko 2 in 3 dnevnega reda se seznanila z revidiranim Letnim poročilom LONa za poslovno leto 2022, poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta, višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022 ter s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta (točki 2 in 3 sta le seznanitveni točki brez glasovanja)

– pod točko 4  dnevnega reda sprejela sklep (i) o seznanitvi z višino čistega dobička v 2022 v višini 749.229,16 EUR, ki se v skladu z 230. členom ZGD-1, uporabi za pokrivanje prenesene izgube preteklih let (po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2022 znaša 4.404.400,18 EUR) ter

 (ii) sprejela sklep o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2022
– pod točko 5 dnevnega reda za novega člana nadzornega sveta LONa  pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Banke Slovenije imenovala gospoda Jureta Mikuža ter
– pod točko 6 dnevnega reda sprejela sklep o določitvi plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta LONa

 

Na skupščini je delničar Unilink Consulting Limited napovedal izpodbijanje sklepov, sprejetih pod točko 1, 4,5 in 6 .

Obvestilo o umiku zahteve za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta LONa

Hranilnica LON obvešča javnost, da je kandidat za člana nadzornega sveta g. Miha Praunseis, ki je bil na 43. seji skupščine dne 24.1.2023 imenovan za člana nadzornega sveta LONa pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, 15.03.2023 podal odstopno izjavo s funkcije kandidata za člana nadzornega sveta z umikom zahteve za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta LONa. Na podlagi podane odstopne izjave oziroma umika zahtevka za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, se postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta za g. Miho Praunseisa ustavi.

 

Obvestilo o sklepih 43. skupščine LONa

V torek, 24. januarja 2023 je v Kranju na sedežu LONa potekalo zasedanje 43. skupščine delničarjev LONa, na kateri so delničarji LONa potrdili predlog kandidata g. Miha Praunseisa za novega člana nadzornega sveta LONa; potrdili spremembe Statuta LONa s podelitvijo novega pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala za obdobje petih let ter sprejeli novo statutarno število članov nadzornega sveta v razponu 5 do 6 članov nadzornega sveta.

 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo o umiku zahteve za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta LONa

Obvestilo o umiku zahteve za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta LONa

ranilnica LON obvešča javnost, da je kandidat za člana nadzornega sveta g. Boštjan Butolen, ki je bil na 42. seji skupščine dne 30.8.2022 imenovan za člana nadzornega sveta LONa pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, 26.10.2022 podal odstopno izjavo s funkcije kandidata za člana nadzornega sveta z umikom zahteve za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta LONa. Na podlagi podane odstopne izjave oziroma umika zahtevka za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, je bil postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta za g. Boštjana Butolena ustavljen.

Obvestilo o sklepih 42. skupščine LONa

V torek, 30. avgusta 2022 je v Kranju na sedežu LONa potekalo zasedanje 42. skupščine delničarjev LONa, na kateri so bili delničarji seznanjeni z revidiranim Letnim poročilom LONa za poslovno leto 2021, poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta, višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2021 ter s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta.

 

Skupščina se je seznanila, da bilančna izguba za leto 2021 znaša 5.124.841,79 EUR (v letu 2020 4.769.289,33 EUR). Hranilnica LON d.d., Kranj je v letu 2021 dosegla izgubo v višini 355.552,46 EUR, ki je ostala nepokrita in se prenesla na postavko prenesena izguba.

 

Skupščina je z veliko večino podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 ter za novega člana nadzornega sveta LONa  imenovala gospoda Boštjana Butolena. Sklep o imenovanju Boštjana Butolena za člana nadzornega sveta učinkuje pod odložnim pogojem, ki nastopi, če imenovani pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.  Seznanila se je tudi s Politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa LON d.d..

 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo o Preklicu delničarjev za 27.6.2022

Hranilnica LON obvešča delničarje, da preklicuje 42. skupščino delničarjev, sklicano za 27.6.2022 ob 10. uri.

 

Objava preklica skupščine za 27.6.2022

Obvestilo o spremembi v članstvu v nadzornem svetu

Hranilnica LON obvešča javnost, da je članica NS ga. Saša Jazbec z dnem 31.05.2022 odstopila s funkcije članice nadzornega sveta Hranilnice LON.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 9.12.2020 prejela obvestilo družbe UniLink Consulting Limited, d.o.o., 32 The Grove, London N3 1QJ, Anglija, Združeno Kraljestvo o spremembi pomembnih deležev.
 
To obvestilo skupaj s pripetim obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljen tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (UniLink Consulting Limited)

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 7.12.2020 prejela obvestilo družbe Rose Capital S.a.r.l., 2 rue Heinrich Heine, 1720 Luxembourg o spremembi pomembnih deležev, obvestilo družbe K&P FINANCE GROUP PTY LTD, Moycourt Pty Ltd, unit 1G, 519 Kessels Road, Macgregor Qld 4109, ACN 625532596, Avstralija o spremembi pomembnih deležev ter obvestilo družbe KyYLIN PRIME GROUP AG, Rigistrasse 2, 6300 Zug, Švica o spremembi pomembnih deležev.  
 
To obvestilo skupaj s pripetimi obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, bodo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (K&P FINANCE GROUP PTY LTD)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembih deležev (ROSE CAPITAL S.A.R.L.)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (KYLIN PRIME GROUP AG)

 

 

Obvestilo o spremembi v članstvu v nadzornem svetu hranilnice

Hranilnica LON obvešča javnost o naslednjih spremembah v članstvu nadzornega sveta hranilnice:

  • Dne 12. 11. 2020 je član nadzornega sveta Miha Šlamberger podal izjavo, da z dnem 1.12.2020 odstopa s funkcije člana nadzornega sveta Hranilnice LON.
  • Dne 13. 11. 2020 je član nadzornega sveta Anton Rop podal izjavo, da z dnem 15. 11. odstopa s funkcije člana nadzornega sveta Hranilnice LON.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 20.7.2020 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev delničarja dr. Otmar Zorna in GIC Gradnje d.o.o.
 
To obvestilo skupaj s pripetima obrazcema za obveščanje o spremembi pomembnih deležev:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - dr. Otmar Zorn

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - GIC Gradnje d.o.o.

bosta od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

 

 

Informacija o 38. skupščini LONa

V sredo, 8. julija 2020 je v Kranju na sedežu LONa potekalo zasedanje 38. skupščine delničarjev LONa, na kateri so bili delničarji seznanjeni z revidiranim Letnim poročilom LONa za poslovno leto 2019, poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta, višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019, poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta in bilančno izgubo za leto 2019. 

 

Skupščina se je seznanila, da bilančna izguba za leto 2019 znaša 1.504.958,59 EUR in je posledica računovodskega evidentiranja oslabitve naložbe v opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje poslovne leto.

 

Skupščina je z veliko večino podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

 

Na skupščini so bili z veliko večino sprejeti vsi predlagani sklepi.

 

LONov predsednik uprave dr. Imre Balogh in predsednik nadzornega sveta Igo Gruden sta v okviru predstavitve letnega poročila izrazila zadovoljstvo nad uspešno izvedeno dokapitalizacijo. Oba sta zelo optimistična glede prihodnjega poslovanja in perspektive LONa. Uspešna dokapitalizacija je, glede na trenutne razmere v gospodarstvu in ekonomiji, velik pokazatelj zaupanja obstoječih delničarjev ter novih vlagateljev v prihodnost LONa.

 

Skupščina bo, skupaj z uspešno dokapitalizacijo, pripomogla k ponovni rasti LONa ter s tem tudi k uresničevanjem vseh bančnih potreb obstoječih kot tudi novih komitentov.

 

 

Vpis delnic Hranilnice LON – Zaključek prvega kroga vpisa in objava razpona emisijske cene za drugi krog vpisa

»Hranilnica LON d.d. objavlja informacije v zvezi s postopkom dokapitalizacije in vpisom delnic Hranilnice LON z oznako LONR.

 

Od vključno 04.06.2020 do vključno 17.06.2020 je potekal prvi krog vpisa delnic, ki je bil namenjen obstoječim delničarjem družbe skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic LONR. Obstoječi delničarji družbe so lahko v navedenem roku opravili vpis delnic s podajo vpisne izjave opravili vplačila za vpisane delnice. Obstoječim delničarjem družbe, katerih vpis in vplačilo hranilnica šteje kot veljavno bo skladno s Predstavitvenim dokumentom za prodajo delnic družbe Hranilnica LON d.d., Kranj z oznako LONR (v nadaljevanju: »Ponudbeni dokument«) posredovano Obvestilo o dodelitvi delnic.

 

Skladno s Ponudbenim dokumentom so se do vključno 17.06.2020, do 12. ure zbirale nezavezujoče ponudbe za vpis delnic LONR v drugem krogu vpisa, ki bodo poleg ostalih dejavnikov upoštevane pri določitvi razpone emisijske cene delnice LONR v drugem krogu vpisa, ki bo trajal od vključno 18.06.2020 do vključno 24.06.2020, do 16. ure.

 

Skladno s Ponudbenim Dokumentom Hranilnica LON objavlja razpon emisijske cene v drugem krogu vpisa, kot je bil določen s strani uprave Hranilnice LON, k čemer je podal soglasje tudi nadzorni svet družbe.

 

Povabljeni investitorji bodo v drugem krogu vpisa lahko vpisali delnice Hranilnice LON z oznako LONR po emisijski ceni v razponu od vključno 75,00 EUR do vključno 85,00 EUR na delnico LONR.«

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 4.6.2020 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev delničarja KYLIN PRIME GROUP AG in družbe Capstone Global Solutions Limited.
 
To obvestilo skupaj s pripetima obrazcema za obveščanje o spremembi pomembnih deležev:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Capstone Global Solutions Limited

bosta od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Ponudba delnic Hranilnice LON

Hranilnica LON d.d., Kranj zainteresirano javnost obvešča, da z dnem 4.6.2020 začenja s postopkom dokapitalizacije, katere namen je zagotoviti ustrezne kapitalske temelje za uresničevanje strategije družbe. Predmet ponudbe je največ 39.999 novih delnic LONa, in sicer v skupni emisijski vrednosti največ do 2.999.999,99 EUR.

 

Ponudba delnic bo izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami ZTFI-1 z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev javnosti v skladu z 72. členom ZTFI-1, ki določa, da se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 3.000.000 EUR.

 

Dokapitalizacija bo potekala v dveh krogih:

  • V prvem krogu vpisa, ki bo potekal od vključno 04.06.2020 do vključno 17.06.2020, bodo lahko sodelovali obstoječi delničarji, skladno z njihovo pravico do vpisa novih delnic, o čemer bodo vsi obstoječi delničarji tudi pisno obveščeni 
  • V drugem krogu vpisa, ki bo potekal od vključno 18.06.2020 do vključno 24.06.2020  bodo lahko sodelovali tako obstoječi delničarji, ki bi želeli vpisati število delnic, ki presega njihovo prednostno upravičenje do vpisa, kot tudi zunanji investitorji, ki še niso delničarji Hranilnice LON in bodo povabljeni k vpisu novih delnic LONR.

 

Emisijski znesek delnice, kar predstavlja tudi ceno, po kateri se delnice prodajajo bo v prvem in drugem krogu vpisa določena različno. V prvem krogu vpisa, v katerem bodo nove delnice LONR ponujene obstoječim delničarjem, skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic Izdajatelja, je emisijski znesek ene nove delnice LONR določen fiksno v višini 75,00 EUR. V drugem krogu vpisa bo emisijska cena ene nove delnice LONR določena v razponu, ki ga bo določila uprava Hranilnice LON s soglasjem nadzornega sveta, pri čemer spodnja meja razpona emisijske cene ne bo nižja od emisijske cene v prvem krogu vpisa. Od vključno 04.06.2020 do vključno 17.06.2020 bo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana tudi zbirala nezavezujoče ponudbe obstoječih delničarjev hranilnice in povabljenih zunanjih vlagateljev za vpis novih delnic LONR v drugem krogu vpisa. Razpon emisijske cena ene nove delnice LONR za drugi krog vpisa bo določen in objavljen en delovni dan pred pričetkom vpisovanja novih delnic LONR v drugem krogu vpisa, to je dne 17.06.2020.

 

 

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 37. skupščine delničarjev

Hranilnica LON d. d., Kranj vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 37. skupščine, ki je bila izvedena 24. 1. 2020 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 37. skupščine

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarjev: 

prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Kylin Prime Group AG prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev.

 

Kylin Prime Group AG je tako trenutno skupaj imetnik 63.000 delnic LONR, kar predstavlja 54,38 % vseh delnic LONa.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Srečka Kende ter delničarja Damirja Šešet prejela obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (Srečko KendaDamir Šešet).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe SAGRADA d.o.o., ZLATA DOBA d.o.o. ter družbe KYLIN PRIME GROUP AG, prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev v Hranilnici LON d.d., Kranj. Kylin Prime Group AG je tako trenutno skupaj imetnik 31.890 delnic LONR, kar predstavlja 27,53% vseh delnic LONa.

 

To obvestilo skupaj z obrazci:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Zlata Doba d.o.o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Sagrada d.o.o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG 1

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG 2

za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo Damirja Šešeta o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. skupščine delničarjev

Hranilnica LON d. d., Kranj vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 36. skupščine, ki je bila izvedena 28. 8. 2019 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. skupščine delničarjev

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe Rose Capital S.a.r.l. o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo Damirja Šešeta o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo v zvezi s 36. skupščino – zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda

LON vlagatelje obvešča, da je dne 02.08.2019 prejela zahtevo delničarja  dr. Otmar Zorna za uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine LONa, ki bo dne 28.8.2019. 

 

Celotna zahteva delničarja skupaj s prilogami je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled v tajništvu na sedežu LONa na naslovu Žanova ulica 3, 4000 Kranj in sicer vsak delovni dan od 14:00 – 15:00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

 

Odstop člana nadzornega sveta Janka Medje

Hranilnica LON vlagatelje obvešča, da je prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta Janka Medje, da z dnem 27.8.2019 odstopa z mesta člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d..  

 

Odstop člana nadzornega sveta dr. Roberta Lična

Hranilnica LON vlagatelje obvešča, da je dr. Robert Ličen s 1.8.2019 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 35. skupščine delničarjev

Hranilnica LON, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 35. skupščine, ki je bila izvedena 17.6.2019 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 35. skupščine delničarjev

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe DIAMANT IN, finančni inženiring d.o.o. ter obvestilo družbe FIN-NEP Inženiring d.o.o., o spremembi pomembnih deležev (DIAMANT IN, finančni inženiring d.o.o. in FIN-NEP Inženiring d.o.o.).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestila sedmih delničarjev o spremembi pomembnih deležev (Adriatic Invest d.o.o., Alea Iacta d.o.o., PRE d.o.o., R.P. RAZVOJ PROJEKTOV d.o.o., REIT Investicije d.o.o., Sagrada d.o.o. in Zlata Doba).

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Srečka Kende ter delničarja Damirja Šešet prejela obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (Srečko Kenda, Damir Šešet).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica ter s strani družbe R.P. Razvoj projektov d.o.o., Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 14. 06. 2018 s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Kranj, 14.06.2018

 

 

Obvestilo o podaljšanju ponudbe novih delnic Hranilnice LON d.d., Kranj

Hranilnica LON d.d., Kranj (»LON«) obvešča vlagatelje, povabljene k vpisu novih delnic LONa, da je ponudba novih delnic, ki se je začela 27.3.2018 ter poteka na podlagi izjem od obveznosti objave prospekta skladno z določbami ZTFI, podaljšana do vključno 25.5.2018.

 

Kranj, 3. 5.2018

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 29. 03. 2018 s strani družbe ASTRAEA INVESTICIJE ENA, d.o.o., Ulica borcev 1B, 2000 Maribor, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

Kranj, 30.3.2018  

 

 

Obvestilo o zamenjavi delnic z oznako LONP v LONR

Obveščamo vas, da je bila 8.1.2018 v KDD izvedena zamenjava delnic z oznako LONP (ISIN SI0021200454, CFI koda EPVNQR) za delnice z oznako LONR (ISIN koda SI0021110323, CFI koda ESVUFR) po menjalnem razmerju 1 delnica z oznako LONP za 1 delnico z oznako LONR. Po izvedeni zamenjavi je v centralnem registru tako vpisanih skupaj 75.757 delnic z oznako LONR. Zamenjava delnic je bila izvedena na podlagi sprejetega sklepa skupščine z dne 14.12.2017, da se vse prednostne delnice hranilnice spremenijo v redne delnice.

 

O zamenjavi delnic KDD avtomatsko obvesti vse borzno posredniške družbe, ki vodijo trgovalne račune imenikov delnic, kar pomeni, da v zvezi z navedeno izmenjavo delnic, dosedanji imetniki prednostnih delnic nimajo nobenih obveznosti«.  

 

 

Stališče uprave Hranilnice LON do ponudbe Borzno posredniške družbe Ilirika d.d. 

Prodajno pismo Borzno posredniške hiše Ilirika d.d., Ljubljana, z dne 23.11.2016, vsebuje zavajajočo informacijo o vrednosti delnice Hranilnice LON.

 

Uprava hranilnice se v celoti distancira od posredovane ponudbe za nakup delnic hranilnice ter poudarja, da niti ponudba niti akcija, ki jo izvaja Borzno posredniška hiša Ilirika d.d., ni bila nikoli in nikakor usklajena z upravo hranilnice.

 

Upravi Hranilnice LON ni znan način vrednotenja delnice hranilnice.

 

Ponudbo Borzno posredniške hiše Ilirika d.d. za nakup delnic hranilnice uprava ocenjuje za zavajajočo in neprimerno oglaševanje oziroma kot poskus nedovoljene tržne manipulacije, ki ustvarja zavajajočo predstavo o ceni delnice hranilnice.

 

Zaradi nedovoljenega ravnanja Borzno posredniške družbe Ilirika d.d. bo hranilnica zoper družbo ustrezno ukrepala.

 

 

Sprememba statuta 

Obveščamo vas, da je bil na 30. seji Skupščine Hranilnice LON, ki je bila dne 8.6.2016, sprejet sklep o spremembi statuta, ki je odpravil omejitve v zvezi s prosto prenosljivostjo delnic z oznako LONP in LONR.

 

Odpravljena je bila tudi predkupna pravica obstoječih delničarjev, kar pomeni, da s svojimi delnicami prosto razpolagate.

 

 

Ukinitev registrskih računov

Zaradi uvajanja mednarodnih standardov se bodo postopoma ukinili registrski računi.

 

Na podlagi novega 48. člena ZNVP-1, ki govori o  ukinitvi registrskih računov pravnih oseb do 30.9.2016 in ukinitvi registrskih računov za fizične osebe do 1.1.2017, vas pozivamo, da svoje vrednostne papirje prenesete z registrskih računov na trgovalne račune pri članih KDD (GBD, Alta, Perspektiva, Abanka, ...).

 

Rok za prenos vrednostnih papirjev za pravne osebe je do 30.9.2016.

 

Rok za prenos vrednostnih papirjev za fizične osebe je 1.1.2017

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 6. 10. 2017 s strani družbe ONISAC d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana in družbe SIRI INVESTICIJE d.o.o., Pohorska ulica 23, 2000 Maribor, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.
 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - ONISAC d. o. o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - SIRI INVESTICIJE d. o. o.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d. d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 9.10.2017 s strani družbe FINSES d. o. o., Dolinska cesta 11 b, 6000 Koper in GOLDINAR d. o. o., Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper,  prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - FINSES d. o. o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - GOLDINAR d. o. o.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d. d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 11.10.2017 s strani družbe FINSES d. o. o., Dolinska cesta 11 b, 6000 Koper, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, ki se nahaja v prilogi.

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - FINSES d. o. o.