fbpx Upravljanje in skladnost | LON

Upravljanje LONa

 
 

V LONu ravnamo v skladu z načeli odgovornosti, pravičnosti, učinkovitosti, transparentnosti, kakovosti, ravnanja v »dobri veri« ter spoštovanja dobrih poslovnih običajev v interakciji s poslovnimi partnerji, poslovnim in družbenim okoljem v katerem deluje, delničarji in zaposlenimi. 

 

Naše vrednote vključujemo v vse, kar počnemo. Stopamo v korak s časom, a obenem se zavedamo pomena trdnih temeljev poslovanja ter potrebe po zagotavljanju varnosti in donosnosti za naše komitente. 

 

Ureditev notranjega upravljanja v LON d.d. je povzeta v Politiki notranjega upravljanja v LON d.d. 

 

pdf-icon.png Politika notranjega upravljanja v LON d.d. 

 

Postopek izbora in imenovanja članov uprave in nadzornega sveta ter merila in postopke ocenjevanja primernosti, z upoštevanjem politike raznolikosti, kakor tudi postopke uvajanja in usposabljanja članov uprave in nadzornega sveta, podrobneje določa Politika izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa v LON d.d., Kranj.

 

Politika izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa 

Skladnost poslovanja

 
 

LON se zaveda pomena spoštovanja vrednot in zakonskih norm. Z vzpostavitvijo funkcije skladnosti poslovanja LON skrbi za dolgoročno uspešnost in dvig integritete, s tem pa tudi ugleda LONa.

 

Funkcija skladnosti skrbi za izobraževanje zaposlenih, za spremljavo implementacije zakonskih in podzakonskih novosti v poslovanje LONa ter za kontinuirano komunikacijo med zaposlenimi o vrednotah in etičnih standardih. Poleg opravljenih aktivnosti na podlagi Letnega načrta o izvajanju skladnosti poslovanja LONa, ima funkcija skladnosti tudi razvojno funkcijo. V letu 2017 je bil poudarek predvsem na vzpostavitvi in okrepitvi funkcije skladnosti in njenem razvoju v prihodnosti.

 

Na področje zagotavljanja skladnosti poslovanja posega tudi funkcija preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT), ki jo izvaja pooblaščenka za PPDFT. Za zagotavljanje nemotenega in varnega poslovanja v LONu skrbimo za strokovna usposabljanja, ki se jih redno udeležujejo vsi zaposleni s čimer krepimo zavedanje o problematiki PPDFT.

Preprečevanje pranja denarja

 
 

Organiziran finančni kriminal in različne oblike financiranja terorizma je vedno bolj razširjena problematika današnjega bančnega sistema. Oboje predstavlja tveganje, da bi banke lahko izgubile svojo verodostojnost zaradi operativnih in pravnih tveganj ter tveganj ugleda, kar lahko bankam povzroči znatne finančne stroške ali izgubo.

 

LON deluje v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi, ki urejajo področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT) ter izpolnjuje zahteve domačih in mednarodnih standardov.

 

Področje PPDFT nadzorujejo Ministrstvo za finance, Urad RS za PPDFT in Banka Slovenije.

Pojem pranje denarja in financiranje terorizma

 
 

Pranje denarja je katerokoli ravnanje z denarjem ali premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem, ki vključuje:

  • zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja;
  • skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja.

 

Financiranje terorizma je zagotavljanje ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom ali zavedajoč se, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja ali drugega dejanja, povezanega s terorizmom, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristka ali teroristična organizacija.

Ureditev področja obvladovanja tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranje terorizma

 
 
 

V LONu smo sprejeli Politiko sprejemljivosti strank s katero smo opredelili svoj apetit sprejemanja tveganj v povezavi s strankami, ki predstavljajo povečano tveganje z vidika možnih zlorab pranja denarja in financiranja terorizma.

 

Glavni cilj politike je doseči višjo stopnjo varnosti oz. zmanjšanje tveganj za morebitne zlorabe in boljše trženje bančnih produktov pri sprejemanju novih strank in s tem preprečiti, da bi stranka izrabila finančni sistem za nezakonite ali kaznive elemente za pranje denarja ali financiranje terorizma. S tem želimo obvladovati operativna in pravna tveganja ter tveganja izgube ugleda, ki bi jih lahko povzročil finančni kriminal, povezan s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. S politiko daje uprava LONa usmeritve, nadzoruje njihovo izvajanje ter določa organizacijske, kadrovske in druge pogoje, ki zagotavljajo učinkovito izvajanje predpisov in dobre bančne prakse na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

 

Ključna element sta pregled in poznavanje stranke, zato v LONu na vseh področjih poslovanja dosledno uveljavljamo osnovno in najpomembnejše načelo »KYC« (spoznaj svojo stranko). 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015 Izvleček Politike sprejemljivosti strank