fbpx Ponudba delnic Hranilnice LON d.d. | LON
Ponudba delnic Hranilnice LON d.d.
Datum objave:
8. November 2021

Hranilnica LON d.d., Kranj kot izdajatelj vrednostnih papirjev  (v nadaljevanju tudi kot LON ali Izdajatelj) zainteresirano javnost obvešča, da z dnem 8.11.2021 začenja s postopkom dokapitalizacije, katere namen je zagotoviti ustrezne kapitalske temelje za uresničevanje strategije družbe. Predmet ponudbe je največ 64.328 novih delnic LONa v skupni emisijski vrednosti največ do 4.999.999,99  EUR.

 

Ponudba delnic bo izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami ZTFI-1 z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev javnosti v skladu z 72. členom ZTFI-1, ki določa, da se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 5.000.000 EUR.

 

Dokapitalizacija bo potekala v dveh krogih:

  • V prvem krogu vpisa, ki bo potekal od vključno 08.11.2021 do vključno 22.11.2021, bodo lahko sodelovali obstoječi delničarji, skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic, o čemer bodo ti tudi pisno obveščeni. 
  • V drugem krogu vpisa, ki bo potekal od vključno 23.11.2021 do vključno 30.11.2021 bodo lahko sodelovali tako obstoječi delničarji, ki bi želeli vpisati število delnic, ki presega njihovo prednostno upravičenje do vpisa, kot tudi zunanji investitorji, ki še niso delničarji LONa in bodo povabljeni k vpisu novih delnic

 

Vpis delnic  bo mogoč na vpisnih mestih ILIRIKE borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi kot ILIRIKA),  ki deluje kot finančni svetovalec Izdajatelja v zvezi z zgoraj omenjeno izdajo delnic LONa.

 

Emisijski znesek delnice, kar predstavlja tudi ceno, po kateri se bodo delnice prodajale, bo v prvem in drugem krogu vpisa določena različno. V prvem krogu vpisa, v katerem bodo nove delnice LONR ponujene obstoječim delničarjem, skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic, bo emisijski znesek ene nove delnice določen fiksno v višini 75,00 EUR. V drugem krogu vpisa bo emisijska cena ene nove delnice določena v razponu, ki ga bo določila uprava Hranilnice LON d.d. s soglasjem nadzornega sveta, pri čemer spodnja meja razpona emisijske cene ne bo nižja od emisijske cene v prvem krogu vpisa. Od vključno 08.11.2021 do vključno 22.11.2021 do 12. ure bo ILIRIKA tudi zbirala nezavezujoče ponudbe obstoječih delničarjev hranilnice in povabljenih zunanjih vlagateljev za vpis novih delnic v drugem krogu vpisa. Razpon emisijske cene ene nove delnice za drugi krog vpisa bo določen in objavljen en delovni dan pred  pričetkom vpisovanja novih delnic v drugem krogu vpisa, to je dne 22.11.2021.

 

Dodatne informacije v zvezi s ponudbo delnic Hranilnice LON d.d. so vam na voljo tudi na e-naslovu izdaje@ilirika.si.