fbpx Ponudba delnic Hranilnice LON d.d. | LON
Ponudba delnic Hranilnice LON d.d.
Datum objave:
31. Januar 2020

Hranilnica LON d.d., Kranj kot izdajatelj vrednostnih papirjev  (v nadaljevanju tudi kot LON ali Izdajatelj) zainteresirano javnost obvešča, da je z dnem 28.01.2022 začela s postopkom dokapitalizacije, katere namen je zagotoviti ustrezne kapitalske temelje za uresničevanje strategije družbe. Predmet ponudbe je največ 64.313 novih delnic LONa v skupni emisijski vrednosti največ do 4.998.874,99 EUR.

Ponudba delnic se izvaja v Republiki Sloveniji skladno z določbami ZTFI-1 z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev javnosti v skladu z 72. členom ZTFI-1, ki določa, da se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 5.000.000 EUR.

 

Dokapitalizacija bo potekala v dveh krogih:

 

V prvem krogu vpisa od vključno 28.01.2022 do vključno 14.02.2022, v katerem lahko sodelujejo obstoječi delničarji, skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic, o čemer bodo ti tudi pisno obveščeni. 

V drugem krogu vpisa od vključno 15.02.2022 do vključno 17.02.2022, v katerem bodo lahko sodelovali tako obstoječi delničarji, ki bi želeli vpisati število delnic, ki presega njihovo prednostno upravičenje do vpisa, kot tudi zunanji investitorji, ki še niso delničarji LONa in bodo povabljeni k vpisu novih delnic

Vpis delnic je mogoč na vpisnih mestih ILIRIKE borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi kot ILIRIKA),  ki deluje kot finančni svetovalec Izdajatelja v zvezi z zgoraj omenjeno izdajo delnic LONa.

Emisijski znesek delnice, kar predstavlja tudi ceno, po kateri se bodo delnice prodajale, je v prvem in drugem krogu vpisa določena različno. V prvem krogu vpisa, v katerem so nove delnice LONR ponujene obstoječim delničarjem, skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic, je emisijski znesek ene nove delnice določen fiksno v višini 75,00 EUR. V drugem krogu vpisa je emisijska cena ene nove delnice določena v razponu od 75,00 EUR do 85,00 EUR na delnico. Ceno delnice je določila uprava Hranilnice LON d.d. s soglasjem nadzornega sveta. Od vključno 28.01.2022 do vključno 14.02.2022 do 12. ure ILIRIKA tudi zbira nezavezujoče ponudbe obstoječih delničarjev hranilnice in drugih zunanjih vlagateljev za vpis novih delnic v drugem krogu vpisa.

 

Dodatne informacije v zvezi s ponudbo delnic Hranilnice LON d.d. so vam na voljo tudi na e-naslovu izdaje@ilirika.si ali info@lon.si.