fbpx Informacija o 38. skupščini LONa | LON
Informacija o 38. skupščini LONa
Datum objave:
10. Julij 2020

 

V sredo, 8. julija 2020 je v Kranju na sedežu LONa potekalo zasedanje 38. skupščine delničarjev LONa, na kateri so bili delničarji seznanjeni z revidiranim Letnim poročilom LONa za poslovno leto 2019, poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta, višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019, poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta in bilančno izgubo za leto 2019. 

 

Skupščina se je seznanila, da bilančna izguba za leto 2019 znaša 1.504.958,59 EUR in je posledica računovodskega evidentiranja oslabitve naložbe v opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje poslovne leto.

 

Skupščina je z veliko večino podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

 

Na skupščini so bili z veliko večino sprejeti vsi predlagani sklepi.

 

LONov predsednik uprave dr. Imre Balogh in predsednik nadzornega sveta Igo Gruden sta v okviru predstavitve letnega poročila izrazila zadovoljstvo nad uspešno izvedeno dokapitalizacijo. Oba sta zelo optimistična glede prihodnjega poslovanja in perspektive LONa. Uspešna dokapitalizacija je, glede na trenutne razmere v gospodarstvu in ekonomiji, velik pokazatelj zaupanja obstoječih delničarjev ter novih vlagateljev v prihodnost LONa.

 

Skupščina bo, skupaj z uspešno dokapitalizacijo, pripomogla k ponovni rasti LONa ter s tem tudi k uresničevanjem vseh bančnih potreb obstoječih kot tudi novih komitentov.

 

 

LON d.d., Kranj