fbpx LON v številkah | LON
Letna poročila in razkritja
 
 

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Pojasnilo uprave in nadzornega sveta LON k revizorskemu mnenju s pridržkom za leto 2016

 

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2016

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.6.2020)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (31.12.2020)

ikona_pdf.pngMedletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (31.12.2021)

ikona_pdf.pngMedletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.06.2021)

ikona_pdf.pngDodatna razkritja k letnemu poročilu 2021 Hranilnice Lon

 

 

Finančni koledar

 

Finančni koledar LONa 2023

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Bilančna vsota
345.457 294.900 296.754

264.370

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

294.887 244.399 246.972

213.543

- pravnih in drugih oseb

106.129 80.094 76.295

69.287

- prebivalstvo

188.758 164.305 170.677

144.256

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

155.963 125.178 151.154

151.196

- pravnih in drugih oseb

59.935 32.494 42.204

45.232

- prebivalstvo

96.028 92.684 108.926

105.964

Celotni kapital LONa

17.771 18.300 16.580

18.166

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

2.998 2.962 2.043

1.642

Obseg zunajbilančnega poslovanja

20.077 11.250 14.908

18.848

Čiste obresti

5.150 5.541 6.757 6.669
Čisti neobrestni prihodki 2.776 2.638 2.143

2.470

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

7.691 8.055 7.927

7.592

Amortizacija

586 640 681

519

Oslabitve in rezervacije

3 679 552

315

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

(354) (1.215)

(1.506)

371

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

(1) 0 1

112

Število zaposlenih

94 103 124

108

Število delničarjev

190 194 194

250

Število delnic

151.528 151.528 115.856

115.856

Nominalna vrednost delnic (v EUR)

75,00 75,00 75,00

75,00

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

117,00 120,77 143,11

156,80

 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
31. 12. 2018
Kapitalska ustreznost (v %)
17,57 19,63 15,22

14,47

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,20 1,59 0,98

0,72

Obrestna marža

1,64 1,85 2,62

2,56

Marža finančnega posredništva

2,52 2,73 3,45

3,51

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

(0,11) (0,41) (0,58)

0,10

Donos na kapital pred obdavčitvijo

(1,97) (6,90) (8,29)

2,24

Donos na kapital po obdavčitvi

(1,98) (6,90) (8,29)

1,56

Operativni stroški / povprečna aktiva

2,63 2,90 3,34

3,11