LON v številkah
 
 

 

LON niso samo finančne storitve, ampak so vsi zaposleni. S spletno stranjo LON v številkah vam želimo na pregleden, razumljiv in simpatičen način predstaviti naš bančni tim in finančne podatke. 

Letna poročila in razkritja
 
 

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Pojasnilo uprave in nadzornega sveta LON k revizorskemu mnenju s pridržkom za leto 2016

 

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2016

 

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016
31. 12. 2015
Bilančna vsota
264.370 259.265 256.371 
256.914

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

213.543 211.758 214.663

218.029

- pravnih in drugih oseb
69.287 63.103 66.502
72.053
- prebivalstvo
144.256 148.655 148.161
145.976

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

151.196 146.641 141.898
132.762
- pravnih in drugih oseb
45.232 54.700 54.031
44.727
- prebivalstvo
105.964 91.941 87.867 
88.035
Celotni kapital LONa
18.166 13.054 13.304
13.141

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

1.642 2.659 3.321
3.774
Obseg zunajbilančnega poslovanja
18.848 20.541 27.202
30.271
Čiste obresti
6.669 5.740 5.622
5.730
Čisti neobrestni prihodki
2.470 2.183 2.114
2.256

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

7.592 7.392 7.043
6.114
Amortizacija
519 614 457
454
Oslabitve in rezervacije
315 3.003 223
1.426

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

371 (3.086) 13 
(10)

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

112 (553) (1)
4
Število zaposlenih
108 123 119
105
Število delničarjev
250 387 461 
471
Število delnic
115.856 75.856 50.491
50.491
Nominalna vrednost delnic (v EUR)
75,00 75,00 75,00
75
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
156,80 172,10 263,52
260,31
 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016
31. 12. 2015
Kapitalska ustreznost (v %)
14,47 12,10 12,19
12,72

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

0,72 1,25 1,62
1,5
Obrestna marža
2,56 2,16 2,22
2,35
Marža finančnega posredništva
3,51 2,98 3,06
3,27
Donos na aktivo pred obdavčitvijo
0,10 (0,95) 0,01 
(0,01)
Donos na kapital pred obdavčitvijo
2,24 (18,65) 0,10
(0,08)
Donos na kapital po obdavčitvi
1,56 (18,65) 0,10 
(0,11)
Operativni stroški / povprečna aktiva
3,11 3,01 2,97
2,69