fbpx LON v številkah | LON
Letna poročila in razkritja
 
 

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Pojasnilo uprave in nadzornega sveta LON k revizorskemu mnenju s pridržkom za leto 2016

 

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2016

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.6.2020)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (31.12.2020)

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.06.2021)

 

 

 

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018
31. 12. 2017
Bilančna vsota
294.900 296.754 264.370

259.265

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

244.399 246.972 213.543

211.758

- pravnih in drugih oseb

80.094 76.295 69.287

63.103

- prebivalstvo

164.305 170.677 144.256

148.655

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

125.178 151.154 151.196

146.641

- pravnih in drugih oseb

32.494 42.204 45.232

54.700

- prebivalstvo

92.684 108.926 105.964

91.941

Celotni kapital LONa

18.300 16.580 18.166

13.054

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

2.962 2.043 1.642

2.659

Obseg zunajbilančnega poslovanja

11.250 14.908 18.848

20.541

Čiste obresti

5.541 6.757 6.669

5.740

Čisti neobrestni prihodki

2.638 2.143 2.470

2.183

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

8.055 7.927 7.592

7.392

Amortizacija

640 681 519

614

Oslabitve in rezervacije

679 552 315

3.003

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

(1.215)

(1.506)

371

(3.086)

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

0 1

112

(553)

Število zaposlenih

103 124 108

123

Število delničarjev

194 194 250

387

Število delnic

151.528 115.856 115.856

75.856

Nominalna vrednost delnic (v EUR)

75,00 75,00 75,00

75,00

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

120,77 143,11 156,80

172,10

 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018
31. 12. 2017
Kapitalska ustreznost (v %)
19,63 15,22 14,47

12,10

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,59 0,98 0,72

1,25

Obrestna marža

1,85 2,62 2,56

2,16

Marža finančnega posredništva

2,73 3,45 3,51

2,98

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

(0,41) (0,58) 0,10

(0,95)

Donos na kapital pred obdavčitvijo

(6,90) (8,29) 2,24

(18,65)

Donos na kapital po obdavčitvi

(6,90)

(8,29)

1,56

(18,65)

Operativni stroški / povprečna aktiva

2,90 3,34 3,11

3,01