Letna poročila in razkritja
 
 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015 Popravek letnega poročila za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015 Popravek letnega poročila za leto 2014

 

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2016

 

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
Bilančna vsota
256.914
232.631
217.048
202.809

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

218.029

203.726
167.664
152.501
- pravnih in drugih oseb
72.053
55.832
39.956
34.538
- prebivalstvo
145.976
147.894
127.708
117.963

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

132.762
115.935
89.744
86.596
- pravnih in drugih oseb
44.727
30.341
21.669
18.821
- prebivalstvo
88.035
85.594
68.075
67.775
Celotni kapital hranilnice
13.141
11.486
9.717
8.380

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

3.774
2.677
5.546
4.280
Obseg zunajbilančnega poslovanja
30.271
30.444
23.444
19.874
Čiste obresti
5.730
5.126
4.146
4.025
Čisti neobrestni prihodki
2.256
2.123
2.319
2.827

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

6.114
5.347
4.652
4.545
Amortizacija
454
410
380
342
Oslabitve in rezervacije
1.426
718
1.165
531

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

(10)
676
268
1.434

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

4
129
28
258
Število zaposlenih
105
95
78
74
Število delničarjev
471
442
422
394
Število delnic
50.491
43.421
43.421
39.375
Nominalna vrednost delnic (v EUR)
75
75
75
75
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
260,31
264,92
226,81
216,24
 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
Kapitalska ustreznost (v %)
12,72
9,83
12,26
11,8

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,5
1,09
1,64
1,27
Obrestna marža
2,35
2,34
1,94
2,03
Marža finančnega posredništva
3,27
3,3
3,03
3,46
Donos na aktivo pred obdavčitvijo
(0,01)
0,25
0,13
0,72
Donos na kapital pred obdavčitvijo
(0,08)
6,5
3,20
17,91
Donos na kapital po obdavčitvi
(0,11)
5,26
2,87
14,69
Operativni stroški / povprečna aktiva
2,69
2,62
2,36
2,47

Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja

43,08
53,51
60,69
42,66
Likvidna sredstva / povprečna aktiva
17,59
20,47
22,99
16,78