fbpx Predčasno poplačilo kredita | LON

INFORMACIJE O VRAČILU SORAZMERNEGA DELA SKUPNIH STROŠKOV KREDITA V PRIMERU PREDČASNEGA POPLAČILA KREDITA


1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Te informacije veljajo za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene od 7. 8. 2010 dalje, pod pogojem, da od predčasnega poplačila ni minilo več kot 5 let.

 

Kreditojemalec lahko kadarkoli v celoti ali delno odplača kredit. V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal kreditojemalec.

 

LON v primeru predčasnega celotnega ali delnega odplačila kredita ni upravičen do nadomestila, če se kredit obrestuje po spremenljivi obrestni meri.

 

LON je v primeru predčasnega odplačila kredita upravičen do nadomestila, če se kredit obrestuje po nespremenljivi obrestni meri in pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 10.000,00 EUR. V takem primeru LON zaračuna nadomestilo:

  • v višini do 1 % od zneska glavnice, če potrošnik predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe, oziroma
  • v višini do 0,5 % zneska predčasno odplačane glavnice, če je do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot eno leto.

Stroški nadomestila ne smejo presegati zneska obresti, ki bi jih potrošnik plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in dogovorjeno dospelostjo zadnje mesečne obveznosti (v nasprotnem primeru se zaračuna nadomestilo v višini zneska obresti).


Stroški, povezani z notarskimi storitvami, sodnimi in upravnimi taksami, cenitvami, plačilnim prometom ali opomini, se v primeru predčasnega vračila kredita ne vračajo.


2. PREDČASNO VRAČILO CELOTNEGA KREDITA

V primeru predčasnega vračila celotnega kredita bo LON kreditojemalcu vrnil sorazmerni del stroškov odobritve kredita, ter v primeru kredita za nepremičnino tudi strošek nadomestila za izvedbo zavarovanja. Ko je kredit zavarovan pri zavarovalnici, bo LON kreditojemalcu povrnil tudi neizkoriščeno premijo oziroma neizkoriščen strošek premije za prevzem tveganja neplačila kredita, če kredit ni zavarovan pri zavarovalnici.

 

Za izračun vračila sorazmernega dela skupnih stroškov predčasno odplačanega kredita LON uporablja EOM izračun, ki se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere in skupnih stroškov kredita.

 

Stroški se vrnejo na kreditojemalčev transakcijski račun pri LONu. Če je kreditojemalec račun pri LONu zaprl, LON vrne stroške na transakcijski račun, ki ja naveden na obrazcu Zahtevek za vračilo sorazmernega dela stroškov kredita, ki ga izpolni kreditojemalec.  

 

Če je kredit zavarovan pri zavarovalnici se vračilo sorazmernega dela stroškov plačane zavarovalne premije opravi na enak način, kot zavarovalnica del plačane premije vrne LONu. Zavarovalnica vrne sorazmerni del plačane premije le v primeru celotnega predčasnega odplačila kredita, zato je tudi kreditojemalec do delnega povračila stroškov zavarovanja kredita upravičen izključno le v primeru, da kredit predčasno vrne v celoti. V tem primeru mu bo LON vrnil del plačane zavarovalne premije v višini, kot jo LONu delno vrne zavarovalnica, to je:

 

delno vračilo premije = plačana premija × (0,563 × t2 – 1,4341 × t + 0,8539),

(t = (dejansko trajanje kredita v mesecih, in vsak začeti mesec šteje kot cel mesec)/ (s to pogodbo predvideno trajanje kredita v mesecih)).

 

3. PREDČASNO VRAČILO DELA KREDITA

V primeru, da kreditojemalec predčasno vrne del kredita se stroški vrnejo pod pogojem, da se s kreditojemalcem sklene aneks h kreditni pogodbi, s katerim se skrajša doba odplačevanja kredita ob nespremenjeni mesečni anuiteti. Predmet vračila so enaki stroški kot v primeru celotnega predčasnega poplačila kredita, prav tako način izračuna.

 

Če je kredit zavarovan pri zavarovalnici se sorazmerni del zavarovalne premije kreditojemalcu vrne po dokončnem odplačilu kredita. Izračun vračila dela zavarovalne premije se opravi na enak način, kot v primeru celotnega predčasnega vračila kredita.

 

V primeru, da bo kreditojemalec z delnim predčasnim vračilom želel znižati mesečno anuiteto, bo LON na zahtevo kreditojemalca z naslednjim mesecem znižal višino mesečne anuitete ob nespremenjenem končnem roku vračila kredita.


4. REPREZENTATIVNI PRIMER IZRAČUNA VRAČILA STROŠKOV PREDČASNO ODPLAČANEGA KREDITA

V letu 2018 ste najeli kredit preko zavarovalnice v znesku 13.000,00 EUR, z odplačilno dobo 7 let in pod naslednjimi pogoji:

 

 

ZNESEK KREDITA 13.000,00 EUR
ŠTEVILO OBROKOV 84
STROŠEK ODOBRITVE KREDITA 215,50 EUR
SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA EURIBOR + 4,50 %
EFEKTIVNA OBRESTNA MERA 7,23 %
OBLIKA ZAVAROVANJA zavarovalnica
STROŠKI VODENJA 1,50 EUR/ mesec - fiksno

 

TABELA 1: Pogoji kredita ob sklenitvi pogodbe

 

SKUPNI ZNESEK ZA PLAČILO 16.135,90 EUR
OBRAČUN ZAVAROVALNE PREMIJE 573,94 EUR
ZNESEK OBRESTI 2.220,56 EUR
ZNESEK KREDITA 13.000,00 EUR
STROŠEK ODOBRITVE KREDITA 215,40 EUR
SKUPNI STROŠKI VODENJA KREDITA 126,00 EUR

 

TABELA 2: Prikaz skupnih stroškov z ročnostjo 84 mesecev po kreditni pogodbi

 

Po 28 mesecih ste kredit predčasno v celoti odplačali. V tem primeru je potrošnik v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov, ki jih je plačal ob odobritvi kredita – stroškov odobritve kredita.

 

V konkretnem primeru ste prejeli povračilo sorazmernega dela stroškov odobritve kredita in zavarovalne premije v znesku 374,62 EUR (izračunano po EOM načinu).

 

Ker ste predčasno odplačali kredit, ste posledično plačali tudi manj obresti kot bi jih, če bi kredit odplačeval po dogovorjenem načrtu odplačila. Prav tako je bil nižji skupni znesek stroškov vodenja kredita, saj se ta strošek obračunava mesečno.

 

ZNESEK KREDITA 13.000,00 EUR
PLAČANE OBRESTI 1.277,27 EUR
PLAČAN STROŠEK VODENJA KREDITA 39,00 EUR
PLAČAN STROŠEK ODOBRITVE KREDITA 94,81 EUR
PLAČAN STROŠEK ZAVAROVANJA

319,91 EUR

SKUPNI ZNESEK ZA PLAČILO 14.730,99 EUR

TABELA 3: Prikaz skupnih stroškov pri predčasnem poplačilu (trajanje 28 mesecev)

 

Način izračuna je enak za vse vrste kreditnih pogodb za potrošnike.

 

Za podrobnejše informacije glede vračila stroškov v primeru predčasnega poplačila kredita, nam prosimo pišite na info@lon.si.