fbpx Začetni kapital | LON

Začetni oz. osnovni kapital


Začetni ali osnovni kapital je tisti kapital, ki je potreben za odprtje podjetja (na primer d. o. o., k. d.)  ali družba, za katero je z zakonom določen nek minimalni osnovni kapital.

 

 

Osnovni kapital se pojavlja glede na vrsto podjetja kot delniški kapital (d. d.), kapital z deleži (d. o. o.) ali kot kapitalska vloga (s. p.).

 

Pri klasičnem d. o. o. mora znašati osnovni kapital vsaj 7.500 evrov, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 evrov. Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju kot stvarni vložek ali kot stvarni prevzem.

 

Osnovni kapital ni obvezen za vse oblike podjetja. Potrebujemo ga pri d. o. o., d. d. ter komanditni delniški družbi - k. d. d. Družbe, kjer osnovni kapital ni potreben, so d. n. o., k. d. ter tiha družba, poleg tega pa tudi s. p., ki ne spada med družbe, saj gre pravzaprav za fizično osebo, ki opravlja dejavnost.

 

Stvarni vložki

 

Kot stvarni vložki ali stvarni prevzem se lahko štejejo le tisti premoženjski predmeti ali pravice, katerih gospodarska vrednost je ugotovljiva. Dolžnost opraviti storitev se ne šteje za stvarni vložek ali stvarni prevzem.

 

Za stvarni vložek lahko v podjetje vložimo stvar, ki se nanaša na našo dejavnost oziroma bo podjetju prinašala neke bodoče koristi. To pomeni, da lahko v podjetje vložimo kombi, kamion, delovni stroj, poslovni prostor, orodja, mize, stole, računalnike itd. Če imamo za stvar, ki jo želimo vložiti, račun, ki ni starejši od treh mesecev, lahko vzamemo listino kot verodostojno za prikaz vrednosti vložka. Če je stvar starejša, je potrebno pridobiti dokaz, koliko je stvar realno vredna, s trga (več predračunov oziroma ponudb za koliko bi jo lahko prodali). Če gre za večje vrednosti, je potrebna cenitev uradnih cenilcev.

 

Kot stvarni vložek se lahko zagotovijo premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku. 

 

Pred prijavo za vpis v register mora vsak družbenik zagotoviti vsaj eno četrtino osnovnega vložka, vrednost vseh zagotovljenih vložkov pa mora znašati najmanj 7500 evrov, kar po domače povedano pomeni, da lahko vpišemo tudi večji osnovni kapital, kot ga bomo ob registraciji v resnici položili, ker imamo namen to storiti v kratkem času po ustanovitvi. Vpisane, a še ne vplačane delnice in poslovni deleži, so sestavni del osnovnega kapitala izraženega tudi v ustreznih terjatvah do delničarjev oziroma vpisnikov poslovnih deležev. Pri finančnih analizah se še ne vplačani vpisani kapital odšteva od celotnega kapitala.

 

Stvarni vložki se morajo v celoti izročiti pred prijavo za vpis v register. Če vrednost stvarnega vložka ne doseže vrednosti prevzetega osnovnega vložka, mora družbenik razliko vplačati v denarju. Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni tako, da lahko poslovodja družbe z njimi prosto razpolaga, kar pomeni, da postanejo last podjetja. Vplačila denarnih vložkov morajo biti nakazana na začasni bančni račun.

 

Povzeto po članku Osnovni kapital in osnovni vložki na portalu www.mladipodjetnik.si