fbpx LON
Letna poročila in razkritja
 
 

 

 

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.6.2020)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (31.12.2020)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (31.12.2021)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.06.2021)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Dodatna razkritja k letnemu poročilu 2021 Hranilnice Lon

 

Finančni koledar

 

 Finančni koledar LONa 2024

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31. 12. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2020
31. 12. 2019
Bilančna vsota
316.631 345.457 294.900

296.754

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

289.097 294.887 244.399

246.972

- pravnih in drugih oseb

105.385 106.129 80.094

76.295

- prebivalstvo

183.712 188.758 164.305

170.677

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

176.215 155.963 125.178

151.154

- pravnih in drugih oseb

65.271 59.935 32.494

42.204

- prebivalstvo

110.944 96.028 92.684

108.926

Celotni kapital LONa

19.733 17.771 18.300

16.580

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

2.862 2.998 2.962

2.043

Obseg zunajbilančnega poslovanja

13.643 20.077 11.250

14.908

Čiste obresti

6.625 5.150 5.541 6.757
Čisti neobrestni prihodki 3.281 2.776 2.638

2.143

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

8.445 7.691 8.055

7.927

Amortizacija

612 586 640

681

Oslabitve in rezervacije

(97) 3 679

552

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

946 (354)

(1.215)

(1.506)

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

197 (1) 0

1

Število zaposlenih

100 94 103

124

Število delničarjev

175 190 194

194

Število delnic

167.831 151.528 151.528

115.856

Nominalna vrednost delnic (v EUR)

75,00 75,00 75,00

75,00

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

118,00 117,00 120,77

143,11

 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31. 12. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2020
31. 12. 2019
Kapitalska ustreznost (v %)
17,12 17,57 19,63

15,22

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,03 1,20 1,59

0,98

Obrestna marža

1,94 1,64 1,85

2.62

Marža finančnega posredništva

2,9 2,52 2,73

3,45

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

0,22 (0,11) (0,41)

(0,58)

Donos na kapital pred obdavčitvijo

4,95 (1,97) (6,90)

(8,29)

Donos na kapital po obdavčitvi

3,92 (1,98) (6,90)

(8,29)

Operativni stroški / povprečna aktiva

2,65 2,63 2,90

3,34