fbpx LON
Letna poročila in razkritja
 
 

 

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.6.2020)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (31.12.2020)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (31.12.2021)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Medletna razkritja izpostavljenosti - Covid-19 (30.06.2021)

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Dodatna razkritja k letnemu poročilu 2021 Hranilnice Lon

 

Finančni koledar

 

 Finančni koledar LONa 2024

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31. 12. 2023 31. 12. 2022 31. 12. 2021
31. 12. 2020
Bilančna vsota
339.834 316.631 345.457

294.900

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

305.103 289.097 294.887

244.399

- pravnih in drugih oseb

156.782 105.385 106.129

80.094

- prebivalstvo

148.320 183.712 188.758

164.305

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

177.703 176.215 155.963

125.178

- pravnih in drugih oseb

63.395 65.271 59.935

32.494

- prebivalstvo

114.308 110.944 96.028

92.684

Celotni kapital LONa

26.389 19.733 17.771

18.300

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

3.825 2.862 2.998

2.962

Obseg zunajbilančnega poslovanja

16.297 13.643 20.077

11.250

Čiste obresti

10.945 6.625 5.150 5.541
Čisti neobrestni prihodki 3.534 3.281 2.776

2.638

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

9.778 8.445 7.691

8.055

Amortizacija

667 612 586

640

Oslabitve in rezervacije

1.036 97 3

679

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

2.997 946

(354)

(1.215)

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

586 197 (1)

0

Število zaposlenih

105 100 94

103

Število delničarjev

170 175 190

194

Število delnic

224.125 167.831 151.528

151.528

Nominalna vrednost delnic (v EUR)

75,00 75,00 75,00

75,00

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

118,00 118,00 117,00

120,77

 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31. 12. 2022 31. 12. 2022 31. 12. 2021
31. 12. 2020
Kapitalska ustreznost (v %)
19,89 17,12 17,57

19,63

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,83 1,03 1,20

1,59

Obrestna marža

3,46 1,94 1,64

1.85

Marža finančnega posredništva

4,57 2,9 2,52

2,73

Donos na aktivo po obdavčitvi

0,76 0,22 (0,11)

(0,41)

Donos na kapital pred obdavčitvijo

13,93 4,95 (1,97)

(6,90)

Donos na kapital po obdavčitvi

11,20 3,92 (1,98)

(6,90)

Operativni stroški / povprečna aktiva

3,30 2,65 2,63

2,90