Letna poročila in razkritja
 
 

 

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Pojasnilo uprave in nadzornega sveta LON k revizorskemumnenju s pridržkom za leto 2016

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2016

 

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Bilančna vsota
256.371 
256.914
232.631
217.048

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

214.663

218.029

203.726
167.664
- pravnih in drugih oseb
66.502
72.053
55.832
39.956
- prebivalstvo
148.161
145.976
147.894
127.708

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

141.898
132.762
115.935
89.744
- pravnih in drugih oseb
54.031
44.727
30.341
21.669
- prebivalstvo
87.867 
88.035
85.594
68.075
Celotni kapital hranilnice
13.304
13.141
11.486
9.717

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

3.321
3.774
2.677
5.546
Obseg zunajbilančnega poslovanja
27.202
30.271
30.444
23.444
Čiste obresti
5.622
5.730
5.126
4.146
Čisti neobrestni prihodki
2.114
2.256
2.123
2.319

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

7.043
6.114
5.347
4.652
Amortizacija
457
454
410
380
Oslabitve in rezervacije
223
1.426
718
1.165

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

13 
(10)
676
268

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

(1)
4
129
28
Število zaposlenih
119
105
95
78
Število delničarjev
461 
471
442
422
Število delnic
50.491
50.491
43.421
43.421
Nominalna vrednost delnic (v EUR)
75,00
75
75
75
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
263,52
260,31
264,92
226,81
 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Kapitalska ustreznost (v %)
12,19
12,72
9,83
12,26

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,62
1,5
1,09
1,64
Obrestna marža
2,22
2,35
2,34
1,94
Marža finančnega posredništva
3,06
3,27
3,3
3,03
Donos na aktivo pred obdavčitvijo
0,01 
(0,01)
0,25
0,13
Donos na kapital pred obdavčitvijo
0,10
(0,08)
6,5
3,20
Donos na kapital po obdavčitvi
0,10 
(0,11)
5,26
2,87
Operativni stroški / povprečna aktiva
2,97
2,69
2,62
2,36

Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja

49,46 
43,08
53,51
60,69
Likvidna sredstva / povprečna aktiva
21,41 
17,59
20,47
22,99