Letna poročila in razkritja
 
 

 

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015  Popravek letnega poročila za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Pojasnilo uprave in nadzornega sveta LON k revizorskemumnenju s pridržkom za leto 2016

Druga razkritja:

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2014

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2015

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Razkritja v skladu z osmim delom Uredbe CRR za leto 2016

 

Rezultati
 
 

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice 

 

v 1000 EUR  

Pomembnejši podatki
31.12.2017 31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
Bilančna vsota
259.265 256.371 
256.914
232.631

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

211.758 214.663

218.029

203.726
- pravnih in drugih oseb
63.103 66.502
72.053
55.832
- prebivalstvo
148.655 148.161
145.976
147.894

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

146.641 141.898
132.762
115.935
- pravnih in drugih oseb
54.700 54.031
44.727
30.341
- prebivalstvo
91.941 87.867 
88.035
85.594
Celotni kapital hranilnice
13.054 13.304
13.141
11.486

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

2.659 3.321
3.774
2.677
Obseg zunajbilančnega poslovanja
20.541 27.202
30.271
30.444
Čiste obresti
5.740 5.622
5.730
5.126
Čisti neobrestni prihodki
2.183 2.114
2.256
2.123

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

7.392 7.043
6.114
5.347
Amortizacija
614 457
454
410
Oslabitve in rezervacije
3.003 223
1.426
718

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

(3.086) 13 
(10)
676

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

(553) (1)
4
129
Število zaposlenih
123 119
105
95
Število delničarjev
387 461 
471
442
Število delnic
75.856 50.491
50.491
43.421
Nominalna vrednost delnic (v EUR)
75,00 75,00
75
75
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
172,10 263,52
260,31
264,92
 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik
31.12.2017 31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
Kapitalska ustreznost (v %)
12,10 12,19
12,72
9,83

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,25 1,62
1,5
1,09
Obrestna marža
2,16 2,22
2,35
2,34
Marža finančnega posredništva
2,98 3,06
3,27
3,3
Donos na aktivo pred obdavčitvijo
(0,95) 0,01 
(0,01)
0,25
Donos na kapital pred obdavčitvijo
(18,65) 0,10
(0,08)
6,5
Donos na kapital po obdavčitvi
(18,65) 0,10 
(0,11)
5,26
Operativni stroški / povprečna aktiva
3,01 2,97
2,69
2,62

Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja

60,49 49,46 
43,08
53,51
Likvidna sredstva / povprečna aktiva
28,25 21,41 
17,59
20,47