fbpx Rezervni sklad - brezplačni račun | LON
Rezervni sklad - brezplačni račun
Datum objave:
10. Februar 2016

Rezervni sklad - brezplačni račun

Zbiranje sredstev etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb v rezervni sklad

Račun rezervnega sklada je fiduciarni račun, ki je namenjen zbiranju sredstev etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah v rezervni sklad za kritje prihodnjih stroškov upravljanja, vzdrževanja in investicij ter odplačevanje za to najetih posojil.
 
Odpre in upravlja ga upravnik stanovanjske stavbe v imenu etažnih lastnikov.
 

Značilnosti:

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/2003) določa obvezno vplačevanje sredstev za prihodnje vzdrževanje večstanovanjske stavbe v rezervni sklad, ki se vodi na posebnem transakcijskem računu. Obvezen je za vse stavbe, ki imajo več kot dva etažna lastnika, več kot osem posameznih delov in so starejše od deset let. Sredstva na računu so last etažnih lastnikov in na njih ni mogoče posegati tudi v primeru, ko je proti upravniku nepremičnine sprožen izvršilni ali insolventni postopek.
 
Za poslovanje z računom rezervnega sklada lahko pooblastite pooblaščenca z izpolnitvijo pooblastila za razpolaganje s sredstvi na računu, pri čemer je potreben veljaven osebni dokument in davčni številki zakonitega zastopnika in pooblaščenca.
 

Prednosti:

  • Brezplačno vodenja računa.
  • Možnost odprtja večjega števila računov rezervnega sklada (za vsak objekt posebej).
  • Enostavno vodenje in pregled nad sredstvi prek elektornske banke Poslovni eLON (dostop do več računov je omogočen z enim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
  • Nizki stroški plačilnega prometa.
  • Možnost vezave sredstev.
  • Sredstva na računu rezervnega sklada niso vključena v stečajno maso ter niso predmet izvršb.
  • Račun je ločen od računov, ki jih upravniki uporabljajo za svoje redno poslovanje.
  • Možnost najetja posojila, ki ga lahko najame upravnik večstanovanjske stavbe ali skupnost lastnikov, ki je vpisana v sodni register. Investicija, ki se financira s kreditom, mora biti predvidena v načrtu vzdrževanja večstanovanjske stavbe ali pa morajo vsi etažni lastniki dati soglasje k sklenitvi takšne pogodbe. Kredit je zavarovan s prilivi na račun rezervnega sklada, hranilnica pa lahko zahteva tudi dodatno zavarovanje.