Certificirani depoziti

 
 

Potrdila o vlogi (certificirani depoziti) so namenjena podjetjem, ki imajo presežke denarnih sredstev in so prosto prenosljiva standardizirana oblika vezanih depozitov. Potrdila o vlogi so neserijski imenski vrednostni papirji, ki dokazujejo, da so določena denarna sredstva vezana v hranilnici.

 

Potrdila o vlogi lahko vpišejo izključno pravne osebe z ročnostjo najmanj eno leto. Najnižja vrednost vpisanega potrdila o vlogi znaša 20.000,00 EUR. Potrdila so prenosljiva med pravnimi osebami, prenos lastništva se opravi z indosamentom na hrbtni strani potrdila o vlogi.

 

Obrestna mera za potrdila o vlogi je določena nominalno, skladno s sklepom o obrestnih merah, veljavnim v trenutku vpisa potrdila o vlogi. Obresti se obračunavajo na linearen način. V dobi veljavnosti potrdila se obrestna mera ne spreminja.

Bančna garancija

 
 

Garancija Hranilnice LON je samostojna obveza hranilnice, da bo uporabniku garancije v okviru garancijskega zneska, ki je naveden v garanciji, povrnila škodo, pod pogoji navedenimi v garanciji.

 

Hranilnica izdaja garancijo za nadomestitev škode, ki bi nastala zaradi neizpolnitve obveze dolžnika.

Pred vsako izdajo garancije hranilnica preveri boniteto in poslovanje nalogodajalca.