fbpx Garancije | LON

Bančne garancije

 
 

Garancije LONa je samostojna obveza LONa, da bo uporabniku garancije v okviru garancijskega zneska, ki je naveden v garanciji, povrnila škodo, pod pogoji navedenimi v garanciji.

 

LON izdaja garancijo za nadomestitev škode, ki bi nastala zaradi neizpolnitve obveze dolžnika.

Pred vsako izdajo garancije hranilnica preveri boniteto in poslovanje nalogodajalca.

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).