intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
pixel
pixel
pixel
obrestne meretarifebankomati

Obrestne

mere

Tarife

Splošni

pogoji

   
delovni časposlovalniceinformativni izračun

Delovni

čas

Poslovalnice

Informativni

izračun

 
 

 

pixel

Rezultati poslovanja

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice

    v 1000 EUR 
Pomembnejši podatki31.12.201231.12.201131.12.201031.12.2009
Bilančna vsota202.809185.529155.185141.313
Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja152.501146.441125.803111.769
- pravnih in drugih oseb34.53840.76937.27634.765
- prebivalstvo117.963105.67288.52777.004
Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju86.59683.61186.42780.719
- pravnih in drugih oseb18.82114.43213.5115.127
- prebivalstvo67.77567.17972.91675.592
Celotni kapital hranilnice8.3809.0069.1367.098
Oslabitve fin.sredstev , merj. po odplačni vedn. in rezervacije4.2804.4064.5954.183
Obseg zunajbilančnega poslovanja19.87441.81027.78724.885
Čiste obresti4.0253.4493.0822.510
Čisti neobrestni prihodki2.8272.6542.7622.700
Stroški dela, splošni in administrativni stroški4.5454.1243.7333.597
Amortizacija342333305300
Oslabitve in rezervacije531315677329
Posl.izid pred obdavčiitvijo iz rednega poslovanja1.4341.3291.094936
Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje258270220206
Število zaposlenih74646158
Število delničarjev394406414408
Število delnic39.37539.37539.37533.068
Nominalna vrednost delnic (v EUR)75757575
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)216,24229,74232,60214,90

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik31.12.201231.12.201131.12.201031.12.2009
Kapitalska ustreznost (v %)11,810,7012,0411,97
Oslabitve fin.sred.,merj.po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt.bilančne in razvršč. zunajbil. postavke1,271,602,161,95
Obrestna marža2,032,052,101,93
Marža finančnega posredništva 3,463,630,750,72
Donos na aktivo pred obdavčitvijo0,720,7914,4913,95
Donos na kapital pred obdavčitvijo17,9114,2311,5810,88
Donos na kapital po obdavčitvi14,6911,343,994,01
Operativni stroški / povprečna aktiva2,472,652,753,00
Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebanč. sektorja42,6627,2332,5739,30
Likvidna sredstva /povprečna aktiva16,7811,7016,2421,35

 


pixel
pixel
pixel