intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
pixel
pixel
pixel
obrestne meretarifebankomati

Obrestne

mere

Tarife

Splošni

pogoji

   
delovni časposlovalniceinformativni izračun

Delovni

čas

Poslovalnice

Informativni

izračun

 
 

 

pixel

Rezultati poslovanja

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice

 
 
 
 
v 1000 EUR  
Pomembnejši podatki
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
Bilančna vsota
232.631 
217.048
202.809
185.529

Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja

203.726 

167.664
152.501
146.441
- pravnih in drugih oseb
55.832 
39.956
34.538
40.769
- prebivalstvo
147.894 
127.708
117.963
105.672

Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju

115.935 
89.744
86.596
83.611
- pravnih in drugih oseb
30.341 
21.669
18.821
14.432
- prebivalstvo
85.594 
68.075
67.775
67.179
Celotni kapital hranilnice
11.486 
9.717
8.380
9.006

Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije

2.677 
5.546
4.280
4.406
Obseg zunajbilančnega poslovanja
30.444 
23.444
19.874
41.810
Čiste obresti
5.126 
4.146
4.025
3.449
Čisti neobrestni prihodki
2.123 
2.319
2.827
2.654

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

5.347 
4.652
4.545
4.124
Amortizacija
410 
380
342
333
Oslabitve in rezervacije
718 
1.165
531
315

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja

676 
268
1.434
1.329

Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje

129 
28
258
270
Število zaposlenih
95 
78
74
64
Število delničarjev
442 
422
394
406
Število delnic
43.421 
43.421
39.375
39.375
Nominalna vrednost delnic (v EUR)
75 
75
75
75
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
264,92 
226,81
216,24
229,74
 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

Kazalnik
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
Kapitalska ustreznost (v %)
9,83 
12,26
11,8
10,70

Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke

1,09 
1,64
1,27
1,60
Obrestna marža
2,34 
1,94
2,03
2,05
Marža finančnega posredništva
3,3 
3,03
3,46
3,63
Donos na aktivo pred obdavčitvijo
0,25 
0,13
0,72
0,79
Donos na kapital pred obdavčitvijo
6,5 
3,20
17,91
14,23
Donos na kapital po obdavčitvi
5,26 
2,87
14,69
11,34
Operativni stroški / povprečna aktiva
2,62 
2,36
2,47
2,65

Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja

53,51 
60,69
42,66
27,23
Likvidna sredstva / povprečna aktiva
20,47 
22,99
16,78
11,70

pixel
pixel
pixel