intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
pixel
pixel
pixel
obrestne meretarifebankomati

Obrestne

mere

Tarife

Splošni

pogoji

   
delovni časposlovalniceinformativni izračun

Delovni

čas

Poslovalnice

Informativni

izračun

 
 

 

pixel

Rezultati poslovanja

Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice

    v 1000 EUR 
Pomembnejši podatki31.12.201331.12.201231.12.201131.12.2010
Bilančna vsota217.048202.809185.529155.185
Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja167.664152.501146.441125.803
- pravnih in drugih oseb39.95634.53840.76937.276
- prebivalstvo127.708117.963105.67288.527
Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju89.74486.59683.61186.427
- pravnih in drugih oseb21.66918.82114.43213.511
- prebivalstvo68.07567.77567.17972.916
Celotni kapital hranilnice9.7178.3809.0069.136
Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije5.5464.2804.4064.595
Obseg zunajbilančnega poslovanja23.44419.87441.81027.787
Čiste obresti4.1464.0253.4493.082
Čisti neobrestni prihodki2.3192.8272.6542.762
Stroški dela, splošni in administrativni stroški4.6524.5454.1243.733
Amortizacija380342333305
Oslabitve in rezervacije1.165531315677
Poslovni izid pred obdavčiitvijo iz rednega poslovanja2681.4341.3291.094
Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje28258270220
Število zaposlenih78746461
Število delničarjev422394406414
Število delnic43.42139.37539.37539.375
Nominalna vrednost delnic (v EUR)75757575
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)226,81216,24229,74 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja

 

Kazalnik31.12.201331.12.201231.12.201131.12.2010
Kapitalska ustreznost (v %)12,2611,810,7012,04
Oslabitve fin.sred.,merj.po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt.bilančne in razvršč. zunajbil. postavke1,641,271,602,16
Obrestna marža1,942,032,052,10
Marža finančnega posredništva 3,033,463,630,75
Donos na aktivo pred obdavčitvijo0,130,720,7914,49
Donos na kapital pred obdavčitvijo3,2017,9114,2311,58
Donos na kapital po obdavčitvi2,8714,6911,343,99
Operativni stroški / povprečna aktiva2,362,472,652,75
Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja60,6942,6627,2332,57
Likvidna sredstva / povprečna aktiva22,9916,7811,7016,24

 


pixel
pixel
pixel