intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
pixel
pixel
pixel

Poročilo uprave za poslovno leto 2008

Leto 2008 je bilo za bančni sistem eno najtežjih. Propad nekaterih pomembnih finančnih subjektov, visoka volatilnost obrestnih mer, zastoj zadolževanja na medbančnem trgu, borzni zlomi so dogodki, ki so zaznamovali poslovno leto 2008. Finančna kriza se je v drugem polletju prenesla v realni sektor, kar je posledično vsa pomembnejša gospodarstva, v letu 2009 pa tudi Slovenijo, potisnilo v recesijo. Hranilnica se v preteklosti ni izpostavljala tveganjem, ki izhajajo iz zadolževanja v tujini, hipotekarnih kreditov, managerskim odkupom in nakupom vrednostnih papirjev tujih finančnih družb, zato je finančna kriza ni neposredno prizadela. Vsi ti dejavniki so še bolj kot kdajkoli prej zahtevali premišljene poslovne odločitve, še večji napor je bilo potrebno vložiti v obvladovanje tveganj.
 
Poslovno leto 2008 je hranilnica kljub zelo težkim razmeram zaključila uspešno, uresničila je vse pomembnejše cilje poslovanja. Bilančna vsota, ki se je povišala na 121,3 mio EUR in kapital v višini 6,2 mio EUR predstavljata kvalitetni temelj za nadaljnje poslovanje hranilnice. Poslovni izid je glede na težavne razmere, v katerih je bil ustvarjen, nadpovprečen, saj dobiček pred obdavčitvijo znaša 1,4 mio EUR, dobiček po obdavčitvi pa 1,1 mio EUR, kar zagotavlja zadovoljiv donos delničarjem hranilnice. Skupščini delničarjev hranilnice bomo predlagali izplačilo dividend v višini 11,10 EUR bruto na delnico. V hranilnici je konec leta 2008 zaposlenih 58 motiviranih in strokovno usposobljenih ljudi, ki predstavljajo podlago za uspešno poslovanje tudi v prihodnjih letih. Hranilnica kljub negotovim razmeram v letu 2009 načrtuje rast bilančne vsote za 10 % letno, razporejanje približno polovice čistega dobička vsakega poslovnega leta v rezerve hranilnice tako, da se bo krepila tudi kapitalska trdnost hranilnice.
 
Zbrani depoziti in hranilne vloge občanov so najkakovostnejši vir financiranja vsake kreditne institucije. Usmeritev v zbiranje depozitov se je pokazala kot pravilna, saj je v razmerah finančne krize pridobivanje virov z zadolževanjem skoraj povsem zaustavljeno. Področje zbiranja sredstev prebivalstva in gospodarstva je zaznamovalo oteženo pridobivanje dolgoročnih virov v tujini, zaradi česar so banke, ki delujejo v Sloveniji, z agresivnim trženjem nagovorile domače varčevalce in s takim pristopom povzročile zviševanje pasivnih obrestnih mer, ki šele v zadnjem obdobju kažejo trend padanja.
 
Sredstva prebivalstva v hranilnici predstavljajo konec leta 2008 ve~ kot 57 % vseh, v obliki depozitov in vlog zbranih sredstev nebančnega sektorja, od katerih je velik delež dolgoročne narave. Vloge prebivalstva so v letu 2008 porasle za 46 %, obseg depozitov in vlog nebančnega sektorja skupaj za več kot 29 %, kar je dobra podlaga, na kateri bo hranilnica gradila svojo strategijo tudi v prihodnjih letih. Leto 2008 je bilo zelo uspešno tudi z vidika povpraševanja po denarju oziroma kreditih s strani prebivalstva. V primerjavi s preteklim letom se je obseg kreditiranja gospodinjstev povečal za več kot 25 % in predstavlja 57 % bilančne aktive.
 
Razvoj novih produktov, na kreditni kot depozitni strani, ostaja ena izmed prioritet hranilnice tudi v
prihodnje. Potrošniško kreditiranje je še vedno najpomembnejši posel hranilnice, saj razpršenost in uporabljene oblike zavarovanja te vrste naložb pomenijo za hranilnico varno in donosno naložbo.
 
Kot dopolnilo klasičnim bančnim storitvam, hranilnica nudi pravnim osebam tudi storitve faktoringa, izdaje garancij, storitve s področja analize podatkov o kreditni sposobnosti in posredovanje pri sklepanju kreditnih poslov. Da bi tudi na področju poslovanja s pravnimi osebami postala še bolj konkurenčna, bo hranilnica v drugem kvartalu leta 2009 ponudila poslovno kartico MasterCard. Z navedenimi storitvami dopolnjuje ponudbo na področju poslovanja s pravnimi osebami, saj jim lahko ponudi celovito bančno storitev.
 
Konkurenčne obrestne mere tako za depozitno kot kreditno poslovanje, hiter servis in fleksibilnost zagotavljajo, da se krog komitentov hitro širi. Drznost in inovativnost pri trženju pa nikakor ne moreta biti razlog, da se v hranilnici ne bi zavedali pomena zagotavljanja varnosti vlog varčevalcev in obvladovanja vseh vrst tveganj, ki so pogoj za dolgoročno uspešno poslovanje.
 
Hranilnica je tudi v letu 2008 veliko dela, znanja in sredstev usmerjala v nadaljevanje vzpostavitve učinkovitega sistema za upravljanje s tveganji. Aktivnosti so bile usmerjene v pripravo dokumentacije za lažje prepoznavanje tveganj in izračun izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj. Hranilnica je z nakupom izvedenih finančnih inštrumentov (obrestne zamenjave), s katerimi je spremenila obrestno mero naložb s fiksno obrestno mero in dolgoročnih virov z variabilno obrestno mero, bistveno zmanjšala izpostavljenost obrestnemu tveganju.
 
V januarju 2008 je v celoti stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki predstavlja predvsem uskladitev pravnega reda na tem področju z evropskim pravnim redom. Za banke in hranilnice pomeni nadgradnjo svojih aplikacij za namen spremljanja strank, z vidika izpostavljenosti tveganju pranja denarja in financiranja terorizma.
 
Za zagotavljanje dolgoročne uspešnosti hranilnice smo v poslanstvo in vizijo zapisali: “Najvišjo stopnjo zadovoljstva naših komitentov in izpolnitev njihovih pričakovanj dosegamo preko hitrega in kvalitetnega servisa, individualne obravnave, konkurenčnih produktov, velike prilagodljivosti in prožnosti z bančnimi storitvami na Ljubezniv Oseben Način. Želimo biti vseslovenska hranilnica, ki uspešno posluje, krepi svojo prepoznavnost na trgu in se zaveda trdnih temeljev poslovanja. Komitentom bomo še naprej zagotavljali varnost, delničarjem pa stabilno rast vrednosti družbe in ustrezno donosnost”.
 
Sposobni sodelavci, ki so tudi v letu 2008 veliko prispevali k doseženim rezultatom, korektno in angažirano delo nadzornega sveta, ki daje vso podporo strategiji razvoja Hranilnice LON, prednosti, ki jih ima Hranilnica LON pred drugimi bančnimi hišami in vsi, ki pomagate graditi ugled naše hiše so porok, da bomo tudi v bodoče izpolnili začrtane cilje in da boste delničarji verjeli v Hranilnico LON in njeno delnico, komitenti pa še naprej zaupali našim storitvam.
 
Kranj, april 2008
  
Teodor Žepič
predsednik uprave
 
Bojan Mandič
član uprave
 
 

Polovna strategija in usmeritev Hranilnice LON

Uprava hranilnice je v letu 2008 uresničila zastavljene cilje:

 • povečala obseg poslovanja za 28 %,
 • dosegla ustrezno visoko donosnost kapitala,
 • ponudila nov varčevalni produkt Loni,
 • izboljšala sistem upravljanja s tveganji,
 • pripravila plan neprekinjenega poslovanja z vzpostavitvijo rezervne lokacije,
 • s konkurenčno politiko obrestnih mer ohranila obstoječe in pridobila nove depozitarje,
 • zmanjšala izpostavljenost obrestnemu tveganju,
 • zagotovila pogoje, ki jih predpisujejo Mednarodni računovodski standardi za obračunavanje varovanja pred tveganji (hedge accounting).

 

 

Uprava hranilnice načrtuje, da bo v letu 2009:

 • povečala obseg poslovanja na 133 mio EUR,
 • dosegla rezultat po obdavčitvi v vi{ini 1 mio EUR,
 • odprla novo poslovno enoto,
 • izvedla dokapitalizacijo,
 • ponudila poslovno MasterCard kartico,
 • širila bankomatsko mrežo,
 • še naprej izboljševala sistem upravljanja s tveganji,
 • realizirala projekt zamenjave kartičnega procesorja,
 • povečala obseg poslovanja s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki,
 • izvedla test neprekinjenega poslovanja in vzpostavila delujočo rezervno lokacijo.

 

 


pixel
pixel
pixel