intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
pixel
pixel
pixel

Poročilo uprave za poslovno leto 2009

Leto 2009 je zaznamovala naraščajoča gospodarska kriza, ki se je izražala skozi poslabšane rezultate bank. Hranilnica je v letu 2009 poslovala v skladu z lastno strategijo in usmeritvami ter sprejeto poslovno politiko. Gospodarska kriza je vsa pomembnejša gospodarstva v letu 2009 tudi potisnila v recesijo. Hranilnica se v preteklosti ni izpostavljala tveganjem, ki izhajajo iz zadolževanja v tujini, hipotekarnih kreditov, managerskih odkupov, zato je gospodarska kriza ni neposredno prizadela. Posredni učinki krize kot so nesorazmerja med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami, poslabšana kreditna sposobnost večine udeležencev na trgu, pa so še bolj kot kdajkoli prej zahtevali premišljene poslovne odločitve, še večji napor je bilo potrebno vložiti v obvladovanje tveganj.
 
Poslovno leto 2009 je hranilnica kljub oteženim razmeram zaključila uspešno, uresničila je vse pomembnejše cilje poslovanja, saj je s svojim pristopom širila poslovanje glede na načela obvladovanja tveganj. Bilančna vsota, ki se je povišala na 141 mio EUR in kapital v višini 9,1 mio EUR predstavljata kvalitetni temelj za nadaljnje poslovanje hranilnice. Poslovni izid je, glede na težavne razmere, v katerih je bil ustvarjen, zadovoljiv. Dobiček pred obdavčitvijo znaša 936 tisoč EUR, dobiček po obdavčitvi pa 730 tisoč EUR, kar zagotavlja zadovoljiv donos delničarjem hranilnice. Skupščini delničarjev hranilnice bo predlagano izplačilo dividend v višini 8,00 EUR bruto na delnico. V hranilnici je bilo konec leta 2009 zaposlenih 58 oseb, katerih produktivnost, merjena z bilančno vsoto na zaposlenega, se je povečala. Hranilnica kljub negotovim razmeram za leto 2010 načrtuje rast bilančne vsote za 10 %, in razporejanje polovice čistega dobička poslovnega leta v rezerve, kar posledično pomeni krepitev kapitalske trdnosti.
 
Zbrani depoziti in hranilne vloge občanov so najkakovostnejši vir financiranja vsake kreditne institucije. Usmeritev v zbiranje depozitov se je pokazala kot pravilna, saj je v razmerah finančne krize pridobivanje virov z zadolževanjem skoraj povsem zaustavljeno. Področje zbiranja sredstev prebivalstva in gospodarstva je zaznamovalo oteženo pridobivanje dolgoročnih virov v tujini, zaradi česar so banke, ki delujejo v Sloveniji z agresivnim trženjem nagovorile domače varčevalce in s takim pristopom povzročile zviševanje pasivnih obrestnih mer, ki šele v zadnjem obdobju kažejo trend padanja.
 
Sredstva prebivalstva v hranilnici predstavljajo konec leta 2009 več kot 54 % vseh, v obliki depozitov in vlog zbranih sredstev nebančnega sektorja, od katerih je velik delež dolgoročne narave. Vloge prebivalstva so v letu 2009 porasle za 45 %, obseg depozitov in vlog nebančnega sektorja skupaj za več kot 30 %, kar je podlaga, na kateri bo hranilnica gradila svoje poslovanje tudi v prihodnjih letih. Na področju kreditiranja prebivalstva je rast zadovoljiva. V primerjavi s preteklim letom se je obseg kreditiranja gospodinjstev povečal za več kot 8 % in predstavlja 53 % bilančne aktive. Zaradi poslabšane kreditne sposobnosti prebivalstva, bo hranilnica v prihodnje sredstva v večji meri usmerjala v poslovanje s pravnimi osebami, torej v segment, v katerem tradicionalno ni bila izpostavljena.
 
Razvoj novih produktov na kreditni in depozitni strani ostaja ena izmed prioritet hranilnice tudi v prihodnje. Potrošniško kreditiranje je še vedno najpomembnejši posel hranilnice, saj razpršenost in uporabljene oblike zavarovanja te vrste naložb pomenijo za hranilnico varno in donosno naložbo.
 
Kot dopolnilo klasičnim bančnim storitvam hranilnica nudi pravnim osebam tudi storitve faktoringa, izdaje garancij, storitve s področja analize podatkov o kreditni sposobnosti in posredovanje pri sklepanju kreditnih poslov. Da bi tudi na področju poslovanja s pravnimi osebami postala še bolj konkurenčna, je hranilnica ponudila poslovno kartico MasterCard. Z navedenimi storitvami dopolnjuje ponudbo na področju poslovanja s pravnimi osebami - v smislu celovite bančne storitve.
 
Konkurenčne obrestne mere tako za depozitno kot kreditno poslovanje, hiter servis in fleksibilnost zagotavljajo, da se krog komitentov hitro širi. Drznost in inovativnost pri trženju pa nikakor ne moreta biti razlog, da se v hranilnici ne bi zavedali pomena zagotavljanja varnosti vlog varčevalcev in obvladovanja vseh vrst tveganj, ki so pogoj za dolgoročno uspešno poslovanje.
 
Hranilnica je tudi v letu 2009 veliko dela, znanja in sredstev usmerjala v nadaljevanje vzpostavitve učinkovitega sistema za upravljanje s tveganji, ki glede na zaostrene gospodarske razmere dobiva vse večji pomen.
 
Hranilnica ima poslovno mrežo razširjeno po vsej Sloveniji. Tako je ob koncu leta 2009 poslovala v okviru 10 poslovnih enot, ki se ji bo v prvem polletju 2010 pridružila še enajsta. Za zagotavljanje dolgoročne uspešnosti hranilnice smo v poslanstvo in vizijo zapisali: »Najvišjo stopnjo zadovoljstva naših komitentov in izpolnitev njihovih pričakovanj dosegamo preko hitrega in kvalitetnega servisa, individualne obravnave, konkurenčnih produktov, velike prilagodljivosti in prožnosti z bančnimi storitvami na Ljubezniv Oseben Način. Želimo biti vseslovenska hranilnica, ki uspešno posluje, krepi svojo prepoznavnost na trgu in se zaveda trdnih temeljev poslovanja. Komitentom bomo še naprej zagotavljali varnost, delničarjem pa stabilno rast vrednosti družbe in ustrezno donosnost«.
 
Zahvaljujemo se našim komitentom, poslovnim partnerjem in delničarjem, s katerimi smo ustvarili uspešno sodelovanje in medsebojno zaupanje. Zahvaljujemo se tudi vsem članom nadzornega sveta, ki so s svojimi predlogi, idejami in spremljanjem poslovanja pomembno prispevali k trdnosti hranilnice. Velika zahvala gre tudi vsem sodelavcem, ki so ogledalo naše hiše, in so soustvarjali uspešno zgodbo in zagotavljali uresničevanje zastavljenih ciljev.
 
Kranj, april 2009
 
Teodor Žepič
predsednik uprave
 
Bojan Mandič
član uprave

 

 

 

Polovna strategija in usmeritev Hranilnice LON

Hranilnica je v letu 2009 uresničila večino zastavljenih ciljev:

  • povečala obseg poslovanja za 16 %,
  • dosegla ustrezno visoko donosnost kapitala,
  • izboljšala sistem upravljanja s tveganji,
  • s konkurenčno politiko obrestnih mer ohranila obstoječe in pridobila nove varčevalce,
  • realizirala projekt zamenjave kartičnega procesorja,
  • vzpostavila rezervno lokacijo in izvedla test neprekinjenega poslovanja.

 

Uprava načrtuje, da bo hranilnica v letu 2010:

 • povečala obseg poslovanja na 155 mio EUR,
 • dosegla rezultat po obdavčitvi v višini 1,3 mio EUR,
 • odprla novo poslovno enoto v Škofji Loki,
 • izvedla dokapitalizacijo,
 • ponudila lastne stanovanjske kredite,
 • širila bankomatsko mrežo,
 • še naprej izboljševala sistem upravljanja s tveganji,
 • povečala obseg poslovanja s pravnimi osebami.

 

 


pixel
pixel
pixel